Mapy kraje

4. 2. 2019

Upozornění: Mapy se otevírají v novém okně.

 • Správní členění
  Hranice územních jednotek, Obce s rozšířenou působností, Pověřené obecní úřady, Stavební úřady, Katastr nemovitostí.
   
 • Organizace založené nebo zřízené  Královéhradeckým krajem
  Organizace sociální péče, kulturní organizace, zdravotnická zařízení, organizace z oblasti dopravy, ZOO Dvůr Králové, školy a školská zařízení. 
   
 • Kultura a památková péče
  Památkově chráněná území, muzea a galerie
   
 • Školství
  Školy a školská zařízení zřizovaná Královéhradeckým krajem, školy a školská zařízení zřizovaná obcí, školy a školská zařízení zřizovaná soukromou právnickou nebo fyzickou osobou, školy a školská zařízení zřizovaná církví nebo náboženským hnutím, školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
   
 • Ochrana přírody
  Evropsky významné lokality, ptačí oblasti, Zvláště chráněná území, památné stromy, fotodokumentace segmentů krajiny. Ve verzi JAVA si můžete zobrazit celou "Koncepci ochrany přírody a krajiny"
   
 • Odpady
  Sběrné dvory a sběrná místa v Královéhradeckém kraji.
   
 • Ovzduší
  REZZO - Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší, kategorie: velké zdroje znečišťování.
   
 • Vodní hospodářství
  Ochranná pásma vodních zdrojů, Záplavová území, Hlásné profily, Suché nádrže - poldry, Srážkoměrné stanice, Čistírny odpadních vod, Chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV, Ochranná pásma lázeňských zdrojů.