Projekty

4. 2. 2019

Upozornění: Projekty se otevírají v novém okně.

  • Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje
    Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, byla v letch 2007-2009 zpracována: Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje.
     
  • Editor dat povodňového plánu
    Internetová databáze povodňových plánů, povodňových komisí, důležitých organizací a objektů povodňového plánu, pro autorizované uživatele možnost editace těchto údajů.
     
  • Digitální povodňový plán
    Digitální povodňový plán Královéhradeckého kraje. Potvrzení o souladu s Povodňovýn plánem České republiky vydáno: Ministerstvo ŽP dne 22.12. 2004 pod zn. 4061/OOV/004.
     
  • Portál územního plánování
    - ÚPD obcí: Informativní webová prezentace vybraných textových a grafických částí ÚPD obcí
    - ZÚR: Zásady územního rozvoje KHK
    - ÚAP: Územní analytixké podklady kraje a ORP
    - Bezešvý výkres: Výkresy územních plánů (obcí) oříznuté hranicemi řešeného území daného územního plánu.
    - WMS: Služby OGC standardu WMS 3.1 a v souladu s nároky INSPIRE.
    - MiNiS: Minimální standard pro zpracování ÚP v GIS a CAD. KHK požaduje zpracování ÚP dle standardu MiNiS
     
  • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
    Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Pořizovatelem plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje jsou Královéhradecký kraj a Ministerstvo zemědělství ČR.
     
  • Koncepce ochrany přírody a krajiny
    Komplexní zhodnocení  současného stavu přírodních složek v kraji.
     
  • Investiční příležitosti
    Informace o nejzajímavějších rozvojových lokalitách v kraji.
     
  • Turistický portál
    Informace pro turisty včetně interaktivních map