Povinnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona o zdravotních službách

22. 4. 2016 Autor: Tomáš Grulich

Povinnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

Poskytování zdravotních služeb

 • V zařízeních sociálních služeb je možné poskytovat zdravotní služby podle zákona o sociálních službách, tedy bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. (§ 11 odst. 2 písm. b)
 • Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. (§ 11 odst. 3)
 • Za porušení lze udělit pokutu až ve výši 500.000 Kč
 • Poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen před jejich započetím oznámit krajskému úřadu příslušnému podle místa jejich poskytování. (§ 11 odst. 8)
 • Příslušným krajským úřadem je
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí
Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové

Při poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 • Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb. (§ 45 odst. 1);
 • Poskytovatel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb. (§ 45 odst. 2 písm. n);
 • Kopii pojistné smlouvy zasílá poskytovatel odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami
 • Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. (§ 51 odst. 1)
 • Za porušení mlčenlivosti lze udělit pokutu až do výše 1.000.000 Kč
ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE:

Vedení zdravotnické dokumentace

 • Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle zákona o zdravotních službách a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. (§ 53 odst. 1);
 • Za porušení podmínek vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace lze udělit pokutu až ve výši 500.000 Kč;
Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje:

a) identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,
b) pohlaví pacienta,
c) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a adresu místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v případě právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno,
d) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb,
e) údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy,
f) údaje vztahující se k úmrtí pacienta,
h) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče. (§ 53 odst. 2)

Vedení a obsah zdravotnické dokumentace dále upravuje vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
- v Příloze 1 upravuje povinné náležitosti dokumentace ošetřovatelské péče

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM:

 • Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby (§ 75 odst. 1). Tyto údaje zaznamenává odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
 • Do Národního registru poskytovatelů předává údaje také sám poskytovatel sociálních služeb (§ 75 odst. 1).