Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyProjekt rozvoj V

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V

EU, ESF, OP Zaměstnanost

22. 3. 2016 Autor: Žaneta Ferdinandová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci individuálního projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V. Cíle projektu vyplývají z popisu jednotlivých klíčových aktivit:

Cíle projektu vyplývají z popisu jednotlivých klíčových aktivit:

 • Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením - řeší potřeby sedmi poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním onemocněním v oblasti podpory  života uživatelů v komunitě. Cílem je zejména individualizace poskytovaných služeb a podpora přechodu uživatelů do návazných služeb, dále zvýšení znalostí a dovedností pracovníků.
   
 • Podpora rozvoje dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením - cílem je získat informace pro plánování sociálních služeb v kraji a současně ověřit spolupráci sociálních pracovníků obcí a poskytovatelů sociálních služeb ve vybraných územích. Aktivita se zaměřuje také na zvýšení informovanosti o možnostech zajištění podpory lidí s postižením v běžném prostředí.
   
 • Podpora zadavatelů – Koordinace řízení a financování Sítě sociálních služeb KHK, zvyšování kvality sociálních služeb - cílem aktivity je zefektivnit stávající systém plánování, koordinaci řízení a financování Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Prostřednictvím aktivity budou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb seznámeni s tímto systémem a současně bude posílena jejich informovanost formou seminářů a konference. Dalším cílem je získat a předat informace nezbytné pro optimalizaci služeb pro seniory a  vytvořením informačních brožur podpořit pečující osoby.
   
 • Podpora poskytovatelů – Koordinace řízení a financování Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje, zvyšování kvality sociálních služeb - zaměřuje se na sjednocení postupů členů týmu zadavatele v oblasti řízení sítě, kontroly a monitoringu poskytování sociálních služeb. Cílem je také posílit kapacity konzultačního týmu zadavatele zaměřeného na konzultace k rozvoji kvality sociálních služeb. Aktivita řeší i zkvalitnění dokumentace poskytovaných sociálních služeb a zlepšení plnění zákonných podmínek stanovených poskytovatelům sociálních služeb.
   
 • Podpora realizace sociální práce na obcích pomocí posilování spolupráce sociálních pracovníků, jejich vzděláváním a vypracováním podpůrných analýz - cílem je posílit případovou sociální práci na obcích jako nástroj koordinace intervence, nabídnout prostor pro sdílení a zpětnou vazbu k provedené sociální práci s klientem, zvýšit profesní způsobilost sociálních pracovníků na obcích, zmapovat rizika výkonu sociální práce a navrhnout nástroje a opatření k jejich předcházení.
   
 • Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje - řeší dosud komplexně neuchopenou oblast metodické podpory výkonu veřejného opatrovnictví v Královéhradeckém kraji, absenci doporučených postupů pro výkon veřejného opatrovnictví, absenci dalších podpůrných nástrojů pro výkon veřejného opatrovnictví. Cílem je nastartovat v našem kraji koordinovanou podporu výkonu veřejného opatrovnictví, a to zmapovat situaci v oblasti veřejného opatrovnictví, připravit metodiku pro výkon veřejného opatrovnictví a profesionalizovat činnost veřejných opatrovníků.  
   
 • Podpora činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a rozvoj služeb pro rodiny a děti - cílem aktivity je posílení a profesní růst zaměstnanců krajského úřadu vykonávajících agendu SPOD. Supervizní podpora napomůže k vyrovnání se s obtížnými situacemi při výkonu SPOD. Dále se zaměříme na zvýšení informovanosti v problematice sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče a podporu rozvoje kompetencí pěstounů v příbuzenské péči.
   
 • Nastavení spolupráce OSPOD a poskytovatelů sociálních služeb pro uživatele legálních a nelegálních drog - řeší potřebu nastavení spolupráce pracovníků OSPOD a poskytovatelů sociálních služeb při práci s dětmi závislými nebo se závislými rodiči dětí – klientů OSPOD. Dále reaguje na potřebu metodické pomoci v souvislosti s problematikou závislostí klientů v práci sociálního pracovníka OSPOD. Zároveň také nutnost pracovníky průběžně vzdělávat a jejich odbornost zvyšovat. Cílem je zajistit kvalitní a efektivní péči o závislé dětské klienty OSPOD a závislé rodiče dětských klientů OSPOD prostřednictvím nastavení spolupráce s relevantními spolupracujícími organizace, vytvoření praktických metodik pro kvalitní práci s touto cílovou skupinou a vzdělávání pracovníků OSPOD.
   
 • Evaluace - součástí realizace projektu je také vstupní, průběžná a závěrečná evaluace.

Individuální projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 10 708 366,45 Kč, jeho realizace potrvá od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2018.