Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017

Poslední aktualizace: 22.2.2017 23:46

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 až 2017 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2017 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Jak podat podnět na změnu kapacit (personálních kapacit a lůžkových kapacit v pobytové formě) služeb v síti:

 • podnět na změnu kapacit sociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podat obce,
 • podnět na změnu kapacit ociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podat poskytovatelé sociálních služeb poskytující své služby osobám na území kraje nebo osobám s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji,
 • podnět na změnu kapacit sítě se podává prostřednictvím aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • podnět na zařazení sociální služby se podává prostřednictvím formuláře přiloženého níže,
 • součástí podnětu k aktualizaci sítě je doložení potřebnosti a přiměřenosti navrhovaného rozsahu služby (změny kapacity služby) - potřebnost lze doložit výstupy z úřední činnosti obcí, výstupy ze zjišťování potřebnosti nebo z poskytování sociálních služeb (objem nárůstu služeb, odmítnutí zájemci o službu, neuspokojené potřeby zájemců o službu nebo uživatelů služeb apod.),
 • k předloženému podnětu připojte vyjádření o potřebnosti služby s ohledem na potřeby a četnost cílové skupiny v území, které vydá obecní úřad s rozšířenou působností, případně pověřený obecní úřad v místě poskytování služby,
 • podnět na změnu kapacit sítě sociálních služeb navrhující rozšíření kapacity sociální služby (vyvolávající zvýšení nákladů) by měl být ze strany poskytovatele projednán s obcí (obcemi) pro jejichž občany je služba převážně určena, a u níž Královéhradecký kraj předpokládá, že se bude na financování služby/rozšíření kapacit služby podílet (vyjádření ideálně na základě rozhodnutí rady),
 • u nových služeb postačí žádost zaslat e-mailem na adresu jzeman@kr-kralovehradecky.cz, vyjádření obecního úřadu a obce nascanované, u stávajících služeb je realizované prostřednictvím Systému řízení sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Změna administrativních údajů v síti sociálních služeb:

 • identifikátoru služby (zejm. s ohledem na přechod práv na jinou organizaci v reakci na nový občanský zákoník)
 • názvu/právní formy poskytovatele (zejm. v reakci na nový občanský zákoník)
 • údaje o kapacitách v terénní a ambulantní formě (tj. údajů, které jsou načítány v z registru poskytovatelů sociálních služeb), které nemají vliv na personální zabezpečení služby,
 • budou provedeny na základě připomínky v Systému řízení sítě sociálních služeb v kartách sociální služby.

Hodnotící kritéria podnětu k aktualizaci sítě:

 • soulad služby s principy Strategie,
 • soulad s rozvojovými prioritami Strategie,
 • charakter nepříznivé sociální situace osob cílové skupiny a důsledků neřešení situace osob cílové skupiny, posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny, konkrétnost doložení situace,
 • přiměřenost navržených personálních/lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem,
 • využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů služby, posouzení role navrhované služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu,
 • kapacita obdobných služeb v regionu,
 • vyjádření o potřebnosti vystavené městským úřadem, vazba vyjádření na rozsah a potřebu sociální služby,
 • vyjádření o podpoře ze strany místních samospráv, včetně případné finanční podpory na poskytování sociální služby.

Harmonogram Projednání návrhu Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje:

 • Předkládání podnětů na změnu kapacit sítě sociálních služeb Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 6. 3. 2017 do 28. 3. 2017
 • Předložení žádosti o vyjádření obce do 24. 4. 2017 (v případě statutárního města Hradec Králové do 2. 5. 2017)
 • Projednání podnětů s poskytovateli a obcemi (individuálně dle potřeby) od 11. 4. 2017 do 18. 4. 2017
 • Projednání návrhu sítě v Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb květen 2017
 • Projednání návrhu Sociálním výborem zastupitelstva Královéhradeckého kraje červen 2017
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Radou kraje květen 2017
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Zastupitelstvem kraje červen 2017

Projednání záměrů rozšíření kapacity služeb (zařazení služeb) s obcemi, případně pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučujeme provést již v první polovině měsíce března.

Síť podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017 je součástí dokumentu Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 - 2017. Aktuální znění najdete zde.

Veškeré informace k Síti podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017 poskytne:

Mgr. Jiří Zeman, koordinátor plánování sociálních služeb

telefon: 495 817 431 nebo 601 376 696

e-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

Autor: Jiří Zeman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Postup změny údajů stávajících služeb v systému KISSOS Postup zadávání změn v kapacitách stávajících služeb v systému KISSOS. docx 16 kB 22.2.2017
Fromulář pro zařazení nové služby do sítě Formulář je platný pouze pro nové služby, které dosud nejsou zařazeny do sítě. xls 59 kB 22.2.2017