Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017

Poslední aktualizace: 22.2.2017 0:00

Aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2015 až 2017 je součástí Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 – 2017 (dále jen Strategie). Síť je podkladem pro financování sociálních služeb po dobu její platnosti. Aktualizace sítě je prováděna na základě analýzy stávajících služeb a na základě podnětů poskytovatelů sociálních služeb a obcí. Návrh sítě na další období bude veřejně připomínkován a projednán s poskytovateli a obcemi.

Jak podat podnět na změnu kapacit (personálních kapacit a lůžkových kapacit v pobytové formě) služeb v síti:

 • podnět na změnu kapacit sociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podat obce,
 • podnět na změnu kapacit ociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podat poskytovatelé sociálních služeb poskytující své služby osobám na území kraje nebo osobám s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji,
 • podnět na změnu kapacit sítě se podává prostřednictvím aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • podnět na zařazení sociální služby se podává prostřednictvím formuláře přiloženého níže,
 • součástí podnětu k aktualizaci sítě je doložení potřebnosti a přiměřenosti navrhovaného rozsahu služby (změny kapacity služby) - potřebnost lze doložit výstupy z úřední činnosti obcí, výstupy ze zjišťování potřebnosti nebo z poskytování sociálních služeb (objem nárůstu služeb, odmítnutí zájemci o službu, neuspokojené potřeby zájemců o službu nebo uživatelů služeb apod.),
 • k předloženému podnětu připojte vyjádření o potřebnosti služby s ohledem na potřeby a četnost cílové skupiny v území, které vydá obecní úřad s rozšířenou působností, případně pověřený obecní úřad v místě poskytování služby,
 • podnět na změnu kapacit sítě sociálních služeb navrhující rozšíření kapacity sociální služby (vyvolávající zvýšení nákladů) by měl být ze strany poskytovatele projednán s obcí (obcemi) pro jejichž občany je služba převážně určena, a u níž Královéhradecký kraj předpokládá, že se bude na financování služby/rozšíření kapacit služby podílet (vyjádření ideálně na základě rozhodnutí rady),
 • u nových služeb postačí žádost zaslat e-mailem na adresu jzeman@kr-kralovehradecky.cz, vyjádření obecního úřadu a obce nascanované, u stávajících služeb je realizované prostřednictvím Systému řízení sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Změna administrativních údajů v síti sociálních služeb:

 • identifikátoru služby (zejm. s ohledem na přechod práv na jinou organizaci v reakci na nový občanský zákoník)
 • názvu/právní formy poskytovatele (zejm. v reakci na nový občanský zákoník)
 • údaje o kapacitách v terénní a ambulantní formě (tj. údajů, které jsou načítány v z registru poskytovatelů sociálních služeb), které nemají vliv na personální zabezpečení služby,
 • budou provedeny na základě připomínky v Systému řízení sítě sociálních služeb v kartách sociální služby.

Hodnotící kritéria podnětu k aktualizaci sítě:

 • soulad služby s principy Strategie,
 • soulad s rozvojovými prioritami Strategie,
 • charakter nepříznivé sociální situace osob cílové skupiny a důsledků neřešení situace osob cílové skupiny, posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny, konkrétnost doložení situace,
 • přiměřenost navržených personálních/lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem,
 • využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů služby, posouzení role navrhované služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu,
 • kapacita obdobných služeb v regionu,
 • vyjádření o potřebnosti vystavené městským úřadem, vazba vyjádření na rozsah a potřebu sociální služby,
 • vyjádření o podpoře ze strany místních samospráv, včetně případné finanční podpory na poskytování sociální služby.

Harmonogram Projednání návrhu Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje:

 • Předkládání podnětů na změnu kapacit sítě sociálních služeb Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 6. 3. 2017 do 28. 3. 2017
 • Předložení žádosti o vyjádření obce do 24. 4. 2017 (v případě statutárního města Hradec Králové do 2. 5. 2017)
 • Projednání podnětů s poskytovateli a obcemi (individuálně dle potřeby) od 11. 4. 2017 do 18. 4. 2017
 • Projednání návrhu sítě v Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb květen 2017
 • Projednání návrhu Sociálním výborem zastupitelstva Královéhradeckého kraje červen 2017
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Radou kraje květen 2017
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Zastupitelstvem kraje červen 2017

Projednání záměrů rozšíření kapacity služeb (zařazení služeb) s obcemi, případně pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučujeme provést již v první polovině měsíce března.

Síť podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017 je součástí dokumentu Strategie Královéhradeckého kraje pro období 2011 - 2017. Aktuální znění najdete zde.

Veškeré informace k Síti podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 až 2017 poskytne:

Mgr. Jiří Zeman, koordinátor plánování sociálních služeb

telefon: 495 817 431 nebo 601 376 696

e-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

Autor: Jiří Zeman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Fromulář pro zařazení nové služby do sítě Formulář je platný pouze pro nové služby, které dosud nejsou zařazeny do sítě. xls 59 kB 22.2.2017
Postup změny údajů stávajících služeb v systému KISSOS Postup zadávání změn v kapacitách stávajících služeb v systému KISSOS. docx 16 kB 22.2.2017