Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Finance z ESF podpoří služby Oblastní charity HK až do roku 2014

29. 11. 2013

(Hradec Králové 1. října 2013) Pro období let 2013 – 2014 je provoz sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové, významnou měrou zajištěn díky projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na pomoc lidem ohroženým domácím násilím, lidem bez přístřeší a sociálního zázemí, pomáhá řešit jejich situaci směrem k návratu k obvyklému způsobu života. Pomoc zahrnuje i přístup k dalším službám, které mohou klienty svým zaměřením podpořit.

Dvouleté financování je velmi významnou pomocí pro tři zařízení Oblastní charity Hradec Králové, v kterých se problematika uvedených cílových skupin řeší. Jedná se o Domov pro matky s dětmi, Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím nabízí pomoc lidem žijícím v celém Královéhradeckém kraji. Do jeho činnosti patří poskytnutí sociálně právního poradenství a krizové intervence, psychická podpora, následné podpůrné psychoterapie a právní poradenství. Intervenční centrum zprostředkovává kontakt s dalšími návaznými službami, vytváří prostor pro osvětu a zajišťuje spolupráci s jinými poskytovateli sociálních služeb. V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2012 Policií ČR vykázáno 51 násilných osob ze společného obydlí, celkově čerpalo služby Intervenčního centra 131 osob. Z tohoto počtu jich bylo 77 z města Hradec Králové.

Domov pro matky s dětmi pomáhá v rámci služby azylové domy matkám nebo otcům s dětmi ve věku 0 – 18 let (případně i těm, kteří mají svěřené dítě do vlastní péče), zletilým těhotným ženám, samotným zletilým ženám (v rámci kapacity 4 lůžek), kteří nejsou schopni samostatně řešit svoji situaci spojenou se ztrátou bydlení. Nabízí ubytování, podmínky pro osobní hygienu, přípravu stravy, i pomoc s přípravou stravy, dále zázemí pro zajištění úklidu, praní, sušení a žehlení prádla. V rámci služby nabízí také základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, podporu při osvojování základních dovedností, dále například pomoc při upevnění kontaktu s rodinou, podporu při osvojování základních dovedností, poradenství nastávajícím matkám, zprostředkování návazných služeb a další. Formou klubů a besídek nabízí společné i individuální aktivity, je možné vypůjčení hraček a knížek, možnost využití dětského hřiště a sportovních potřeb. Pro děti na středisku funguje volnočasový klub Mariánek, kde se děti učí formou různorodých aktivit smysluplně využívat volný čas a rozvíjet svoje dovednosti a schopnosti. Jejich matky (otcové) mohou navštěvovat resocializační kluby. V roce 2012 byla pobytová služba poskytnuta 72 ženám, jednomu muži a 105 dětem. Celkem 14 žen a 26 děti zde našlo pomoc před agresí domácího násilí.

Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova nabízí čtyři sociální služby, které tvoří systém pomoci osobám na různém stupni společenského vyloučení. Z uvedeného projektu jsou podpořené dvě: nízkoprahová denní centra a služba azylové domy.

V denním centru si mohou lidé bez přístřeší v klidu a bezpečí zajistit některé základní životní potřeby. Mohou využít hygienu, přípravu stravy, napít se, odpočinout si, ohřát se. Součástí Denního centra je i poskytování sociálního poradenství. Jsme také schopni reagovat na potřebu ošacení, klient si může za poplatek nechat vyprat a usušit prádlo.

Další pomocí může být i zhotovení fotografii na osobní doklady, v opodstatněných případech mohou klienti získat úvěrovou jízdenku nebo potravinovou pomoc. Denní centrum pomáhá lidem starším 18 let, zdržujícím se v Královéhradeckém kraji s  cílem pomoci zmírnit jejich těžkou životní situaci a podporovat je v jejím  řešení. Služba je poskytována ambulantně, přímo v Domě Matky Terezy - středisku sociálních služeb pro lidi bez domova, nebo také jako služba terénní, kdy terénní pracovník vyhledává osoby bez přístřeší, žijící v různých lokalitách a motivuje je k přijetí pomoci a řešení jejich situace. Sociální službu Denní centrum využilo v loňském roce 292 mužů a 80 žen. Nejvíce zastoupenou skupinou byli klienti ve věkové skupině od 27 do 64 let (307 klientů), oproti předchozím rokům však narostl i počet klientů mladých ve věkové skupině 19 – 26 let (45 klientů). V rámci terénní práce bylo navštíveno 55 lokalit a uskutečněno 678 kontaktů.

Další podporovanou službou projektu v rámci Domu Matky Terezy je sociální služba azylové domy. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Služba Azylové domy dále nabízí možnost hygieny, podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro úklid, praní, žehlení. Součástí pobytu na azylovém domě je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, a další pomoc a podpora při aktivitách směřujících k sociálnímu začlenění. Klient si za podpory sociálního pracovníka tvoří osobní plán, ve kterém jsou formulované konkrétní kroky a jejich realizací se snaží dosáhnout svého osobního cíle. S podporou pracovníků AD si klienti hledají práci, přiměřené vlastní bydlení a osvojují si schopnost využívat veřejné instituce. Služby mohou využít muži starší 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastním silami. Tuto službu využilo vloni 87 mužů a průměrná délka jejich pobytu byla 7 měsíců.