Katalog sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Vzdělávání jako prostředek k sociálnímu začleňování

Poslední aktualizace: 21. 8. 2012

V rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV proběhly dva akreditované kurzy, které lektorsky zajišťovalo občanské sdružení Quip – Společnost pro změnu.

Vzdělávání jako prostředek k sociálnímu začleňování

Kurz Případová sociální práce na obcích byl určen zejména sociálním pracovníkům obcí a kurz Prevence závislosti na sociální službě byl zaměřen na pracovníky ze sociálních služeb poskytovaných dlouhodobě zejména lidem s postižením, bez přístřeší, v seniorském věku. Rozsah přímé výuky byl v obou vzdělávacích akcích 40 hodin během 5 dnů. Kurzy byly strukturovány do dvou bloků: 3 + 2 dny. První blok probíhal v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, druhá, výjezdní část se konala se v rodinném penzionu Alfa v Trutnově.

Oba kurzy byly vytvořeny v úzké spolupráci s Královéhradeckým krajem coby realizátorem projektu a s účastníky pilotních běhů kurzů, které proběhly během léta a podzimu 2011.

Kurz Případová sociální práce na obcích reagoval na situaci vzniklou po 1. lednu 2012, kdy se změnila agenda sociálních pracovníků, jejich úkolem je nově koordinovat sociální péči. Účastníci se teoreticky i prakticky seznámili s principy případové sociální práce, s novými přístupy, které vycházejí z občanského principu, naučili se zpracovávat individuální plány zaměřené na člověka a využívat agregované informace z individuálních plánů k rozvoji sítě služeb v regionu. Velká pozornost byla věnována praktickému nácviku plánovacích setkání, komunikaci a také práci s rizikem a poskytování podpory lidem, kteří mají potíže při rozhodování. Kurz proběhl během dubna a května 2012 a zúčastnilo se jej 13 pracovníků z úřadů v Královehradeckém kraji. Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. : 2011/1687-SP/VP.

Vzdělávání jako prostředek k sociálnímu začleňování

Reference účastníků kurzu Sociální práce na obcích:

„Oceňujeme názorné příklady z praxe“.

„Užitečné bylo společné zamýšlení nad konkrétními příklady, strukturované konzultace a rady kolegyň“.

„Získali jsme nové nástroje a praktické dovednosti, které nám pomohou v naší práci“.

Kurz Prevence závislosti na sociální službě byl rovněž postaven na novém pojetí případové sociální práce. Účastníci se seznámili s řadou praktických nástrojů pomáhajících při mapování nejen potřeb, ale také zdrojů, které lidé mají k řešení své situace a k dosažení svých cílů. Velká pozornost byla v kurzu věnována nástrojům komunikace s lidmi, kteří nekomunikují verbálně, zvládání rizikových situací s ohledem nejen na zdraví a bezpečí ale také práva lidí, a dále nástrojům pro poskytování individualizované podpory při rozhodování. Používání postupů a nástrojů by mělo službám pomoci aktivizovat člověka, jeho přirozené sociální okolí i veřejné zdroje tak, aby nevznikala závislost na profesionální službě a lidé využívali maximum pomoci ze svého okolí. Tohoto kurzu se uskutečnily dva běhy a proběhly v období březen-červen. Zúčastnilo se ho celkem 28 pracovníků, zejména z řad poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na různé cílové skupiny. Kurz je akreditován u MPSV pod č. 2011/1684-PC/SP/PV.

Vzdělávání jako prostředek k sociálnímu začleňování

Reference účastníků kurzů Prevence závislosti na sociální službě:

„Dobré bylo zarámování věcí, nad kterými často jen přemýšlíme a nevíme, co s tím“.

„Získali jsme nový pohled na některé věci, naučili se dívat na klienta jinak a z různých pohledů“.

„Zdokonalili jsme se v individuálním plánování“.

„Užitečná byla spolupráce s ostatními účastníky a praktické příklady“.

Občanské sdružení Quip – Společnost pro změnu se věnuje podpoře rozvoje kvality a dobré praxe v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb, zejména lidí s potížemi v učení. Nabízí celou řadu dalších akreditovaných kurzů zejména pro poskytovatele sociálních služeb, úředníky, osoby s potížemi v učení a jejich rodinné příslušníky. Bližší informace o činnosti občanského sdružení Quip – Společnost pro změnu je možno nalézt zde: www.kvalitavpraxi.cz.

Autor: Bc. Veronika Škopová