Mládež v akci

2. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program Evropské unie Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Program je určen také pracovníkům s mládeží.


Cíle:

• posílit zapojení mladých lidí do společnosti

• rozvíjet a podporovat u nich toleranci, solidaritu a přispět tak ke zvýšení sociální soudržnosti EU

• podpořit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých zemí

• přispět k rozvoji systémů podporujících aktivity mladých lidí a kompetencí neziskových organizací působících v oblasti mládeže

• podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže


Většina projektů spolufinancovaných v rámci programu Mládež v akci vyžaduje navázání partnerství mezi dvěma nebo více partnery.Program je rozdělen do pěti bodů - akcí:


1. Mládež pro Evropu (akce 1)


Zapojit se mohou:

• neziskové organizace nebo sdružení se sídlem v zemi programu

• místní, regionální či státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží

• neformální skupina mladých lidí


Tato akce podporuje tři dílčí akce předkládané na národní úrovni (tzv. decentralizované projekty) a výzvu k předkládání návrhů na evropské úrovni (tzv. centralizované projekty).


U centralizovaných projektů se žádost o grant se podává k evropské Výkonné agentuře do Bruselu po zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na vytváření tematických sítí projektů akce 1. Další informace na http://ec.europa.eu/youth/index_en.html.


U decentralizovaných projektů se žádost o grant podává u České národní agentury Mládež k jedné z pěti uzávěrek v roce (1.února, 1. dubna, 1. června, 1. září a 1. listopadu).


Mezi decentralizované projekty patří:


1.1. Výměny mládeže

Výměny mládeže se realizují spoluprací hostitelské skupiny s jednou, dvěma či více skupinami vysílajícími z různých zemí. Do každé výměny musejí být zapojeny alespoň dvě různé země programu, z nichž alespoň jedna je členským státem EU. Mezi země programu jsou počítány členské státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a kandidátská země do EU – Turecko.


Každé výměny se musí zúčastnit minimálně 16 a maximálně 60 osob (bez vedoucích). Věk účastníků je 13-25 (30) let. Podmínkou je, aby doba vlastní výměny trvala 6-21 dnů, a to včetně dopravy).1.2. Iniciativy mládeže

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekty, které v zemi svého trvalého bydliště rozvine jedna skupina, se nazývají národní iniciativy mládeže, zatímco projekty realizované dvěma nebo více skupinami z různých zemí se nazývají nadnárodní iniciativy mládeže. Skupina musí mít alespoň čtyři členy.


Projektový záměr by měl přinést změnu, něco nového, prospěšného mladým lidem i místní komunitě. Projekt by měl trvat 3 až 18 měsíců včetně přípravy, uskutečnění, hodnocení a navazujících aktivit.1.3. Projekty participativní demokracie

Projekty participativní demokracie si kladou za cíl zvýšit aktivní účast mladých lidí ve veřejném životě na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni podporou jejich zapojení do mechanismů zastupitelské demokracie.


Každý projekt participativní demokracie musí mít nejméně 16 účastníků. Projekt včetně přípravy, uskutečnění, hodnocení a navazujících aktivit může trvat 6 až 18 měsíců.


Bližší informace o žádostech najdete na http://www.mladezvakci.cz/mladez-pro-evropu/.
2. Evropská dobrovolná služba (akce 2)


Cílem Evropské dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty trvají 2 až 12 měsíců a mají široké zaměření.


Zapojit se mohou:

• dobrovolníci (dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi)

• organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka (takovouto organizací může být nezisková organizace, místní, regionální či státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace)

• koordinující organizace (koordinující organizací může být nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní orgán, orgán působící v oblasti mládeže, sportu či kultury nebo mezinárodní vládní organizace)


Koordinující organizace podává žádost o grant své národní agentuře ve jménu celého partnerství, tj. všech vysílajících organizací, hostitelských organizací a dobrovolníků. Role koordinační organizace se může ujmout kterákoli z organizací zapojených do projektu.

Dobrovolníci se účastní několika školení. Z grantu jim je hrazena cesta v rámci projektu, ubytování, strava, kapesné i pojištění.


Bližší informace o tom, jak se stát hostitelskou nebo vysílající organizací naleznete zde:
Bližší informace o tom, jak se stát dobrovolníkem, najdete na http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/chci-byt-dobrovolnik/.3. Mládež ve světě

Cílem této akce je podpořit dialog, vzájemnou toleranci, interkulturní povědomí a solidaritu mezi EU a dalšími zeměmi světa.


Zapojit se může jakákoli nestátní nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží či neformální skupina mladých lidí založená v ČR.


Program se rozděluje na:


A) Spolupráci se sousedními partnerskými zeměmi (akce 3.1)


Podporuje projekty s partnerskými zeměmi, které sousedí s Evropskou unií. Podporuje zejména výměny mládeže, školení, semináře a projekty zaměřené na vytváření sítí. Žádost o grant se podává k České národní agentuře Mládež k pěti uzávěrkám za rok.
B) Spolupráci s ostatními partnerskými zeměmi světa (akce 3.2)


Podporuje projekty s partnerskými zeměmi z jiných částí světa. Podporuje výměny a vzdělávání mladých lidí i pracovníků s mládeží, partnerství a vytváření sítí. Tato akce je centralizovaná – žádost o grant se podává k Výkonné agentuře EACEA do Bruselu http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.


Bližší informace najdete na http://www.mladezvakci.cz/mladez-ve-svete/.4. Systémy na podporu mládeže


Systémy na podporu mládeže jsou zaměřeny na podporu osob pracujících s mládeží a na rozvoj kvality programu Mládež v akci na evropské úrovni.


Zapojit se mohou nevládní organizace činné v oblasti mládeže na evropské úrovni, Evropské fórum mládeže, nestátní neziskové organizace, sdružení, místní, regionální nebo státní veřejné subjekty zapojené do práce s mládeží a regionální či místní veřejné orgány.


Projekty se dělí na decentralizované a centralizované.


A) Decentralizované projekty


Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží (akce 4.3)

Projekt podporuje vzdělávání osob pracujících s mládeží a v mládežnických organizacích, zejména vzájemnou výměnu zkušeností, odborných znalostí a osvědčených postupů.

Žádost o grant se podává k České národní agentuře Mládež k pěti uzávěrkám za rok.


B) Centralizované projekty

• podpora organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni (granty na provoz nevládních organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni)

• podpora Evropského fóra mládeže

• podpora inovace a kvality (podpora projektů zaměřených na zavádění, uskutečňování a propagování inovačních přístupů v oblasti mládeže)

• informační služby pro mladé lidi a pracovníky s mládeží (podpora národních a evropských činností, které zlepšují přístup mladých lidí k informačním a komunikačním službám)

• partnerství (financování partnerství s regionálními nebo místními orgány za účelem rozvoje dlouhodobých projektů)

• podpora struktur programu (financování řídících struktur programu)

• zvyšování přidané hodnoty programu (financování seminářů, konferencí a setkání pořádaných Evropskou komisí usnadňujících realizaci programu a zhodnocení jeho výsledků)


Žádost o grant se podává k Výkonné agentuře EACEA do Bruselu http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.5. Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže


Program podporuje dialog mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a politickými činiteli. Zároveň podporuje rozvoj spolupráce mezinárodních organizací.


Zapojit se může jakýkoli státní veřejný subjekt, nezisková organizace nebo sdružení se sídlem v zemi programu.


Program se dělí do tří částí:


A) Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku (akce 5.1)


Podporuje semináře, spolupráci a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a politiky. Žádost o grant se podává k České národní agentuře Mládež k pěti uzávěrkám za rok.B) Podpora aktivit zlepšujících znalosti o mládeži (akce 5.2)


Pomáhá Evropské komisi zjišťovat stav znalostí souvisejících s prioritami v oblasti mládeže stanovenými v rámci otevřené metody koordinace. Žádost o grant se podává k Výkonné agentuře EACEA do Bruselu http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.


C) Spolupráce s mezinárodními organizacemi (akce 5.3)


Spolupráce Evropské unie s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti mládeže, zejména s Radou Evropy, Organizací spojených národů a jejich specializovanými institucemi. Žádost o grant se podává k Výkonné agentuře EACEA do Bruselu http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.


Soubory ke stažení