Program celoživotního učení 2007 - 2013

8. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Obecným cílem programu je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností při zajištění ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Program se zejména zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.


Pro jaké země je program určen?

• všem 27 členským státům EU

• zemím EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

• kandidátským zemím: Chorvatsko, Makedonie a Turecko


Program zahrnuje 4 odvětvové programy: Comenius (včetně doprovodné aktivity e-Twinning) , Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, dále jeden průřezový program a program Jean Monnet.