eTEN

10. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program eTEN je často v praxi spojován s programovým obdobím 2007-2013, proto je zařazen v sekci týkající se tohoto programového období. Tento program, který byl ukončen k 31. 12. 2006, nabízel celou řadu možností především veřejné správě, ale i podnikatelské sféře a neziskovým organizacím. Hlavním cílem byla podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb a marketingu evropského digitálního zboží v oblasti kultury, vzdělání a dalších. Iniciativa eTen byla zaměřena na podporu služeb – neposkytovala tedy prostředky na vybudování infrastruktury.

Oblasti zaměření projektů v programu eTEN

eGovernment – on-line služby poskytované nebo využívané veřejnou správou všech úrovní (místní,regionální i národní) a služby zaměřené na rozšiřování účasti veřejnosti na demokratických procesech. Cíl - celistvý systém eGovernmentu, umožňující veřejným i komerčním subjektům a občanům elektronickou interakci a zjednodušení administrativních procesů.

eHealth – priorita zahrnovala služby, které zlepšují prevenci a podporují zdravý životní styl. Cíl - přístup ke kvalitní a efektivní zdravotní péči na evropské úrovni a zlepšení propagace moderní medicíny.

eInclusion - priorita se zaměřovala na služby pro znevýhodněné občany a občany se specifickými potřebami, staré a sociálně slabší osoby. Tyto služby by měly napomáhat v překonávání socioekonomických, vzdělanostních, geografických, kulturních a generových bariér. Soustřeďovala se na rozvoj nezávislosti a asistenci při zapojování do běžného života pro nejširší okruh lidí.

eLearning – používání multimediálních technologií a internetu pro zlepšení kvality vzdělání a usnadnění přístupu k němu. Zahrnovala rovněž nástroje celoživotního vzdělávání a rekvalifikace.

Bezpečnost a důvěryhodnost – obsahovala všechny aspekty elektronické bezpečnosti a důvěryhodnosti, jako jsou akreditační systémy, služby pro zlepšení utajení a důvěrnosti, integrity elektronických systémů apod. Tyto služby pomáhají zvyšovat důvěru v rozvoj informační společnosti a elektronické administrace.

Malé a střední podniky – v rámci této priority byly podporovány služby, které usnadňují úlohu malých a středních firem v ekonomickém prostředí. Cíl - zvýšení jejich konkurenceschopnosti využíváním e-Služeb a zprostředkování jejich přeshraniční spolupráce.


Další informace k již ukončenému programu najdete na http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/index_en.htm.


Finanční podpora z Evropské unie na projektové aktivity v oblasti elektronických služeb, které byly předmětem programu eTEN, je v programovém období 2007-2013 zařazena v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

CIP - spojuje pod jednu střechu několik ne zcela sourodých programů a vytváří jedno místo na podporu zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe. Sestává ze tří podprogramů:

  • Podnikatelský a inovační program (EIP)
  • Program na podporu informační politiky
  • Inteligentní energie Evropy (IEE)