Kultura 2007

14. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství.

Kultura


Specifickými cíly programu jsou:

• podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti

• podpora mezinárodního oběhu kulturních a uměleckých děl

• podpora mezikulturního dialogu


Výzvy na rok 2008 byly vydány v polovině roku 2007. V současné době nejsou (kromě Literárních překladů) žádné aktuální výzvy.V rámci programu jsou podporovány tyto projekty:


1. Podpora kulturních projektů


Dlouhodobé projekty

Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit.


Krátkodobé projekty

Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu.


Literární překlady

Grant je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1−10 publikací. Žádosti podávají české subjekty - nakladatelství. Na tento typ projektů se také nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci. Uzávěrka příjmu žádostí je 1. dubna 2008 !


Zvláštní akce

- Projekty ve třetích zemích

Záměrem této výzvy je podpořit projekty kulturní spolupráce (2007–2009) se zaměřením na Čínu a Indii. Na projektu se musí podílet nejméně tři partneři nejméně ze tří různých způsobilých zemí. Způsobilé projekty také musejí zahrnovat nejméně jednoho přidruženého partnera z Indie pro činnosti, které se mají uskutečnit v této zemi nebo ve spolupráci s ní, nebo z Číny pro činnosti, které se mají uskutečnit v této zemi nebo ve spolupráci s touto zemí.


- Udílení cen:

Jedná se o tyto ceny:

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra (každoročně udělovaná cena pro oblast kulturního dědictví)

Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe (cena představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby)

Cena Evropské unie za literaturu (účelem této ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie))


- Evropská hlavní města kultury

Projekt Evropské hlavní město kultury pomáhá podporovat bohatství, rozmanitost a evropské kulturní dědictví. Umožňuje také lepší vzájemné poznávání mezi občany Evropské unie. Každé město připraví program kulturních akcí, při nichž slavnostně představí své historické a kulturní dědictví. Evropská hlavní města kultury se také snaží sdružovat kulturní činitele z ostatních Evropských zemí. Evropskými hlavními městy kultury se pro rok 2008 stala města Liverpool a Stavanger (Norsko).2. Podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni

Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích:

• vyslanec

• síť

• festival/událost

Cílem této podpory je poskytnout dotace na provoz na úrovni spolufinancování výdajů spojených se stálým pracovním programem organizací, jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce Evropské unie v této oblasti.

Podpora má formu rámcové dohody o partnerství nebo dohody o ročním grantu na provozní náklady. Dále u kategorií Festival a Síť – platforma pro strukturovaný dialog bude mít podpora formu. Upozorňujeme, že v kontextu této výzvy nejsou způsobilé mezinárodní, vnitrostátní, regionální nebo místní veřejné orgány, jako jsou obce, provincie nebo regiony, ani fyzické osoby.3. Analýzy a studie

Podpora vzniku sítí zabývajících se otázkami z kulturněpolitické oblasti (např. role kulturní politiky v sociálním a politickém vývoji na místní úrovni nebo synergie mezi vzděláváním a kulturou). O podporu se mohou ucházet např. samospráva, neziskové organizace či univerzity.

Grant je určen na podporu analytických prací v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky. Cílem této podpory je zvýšit objem a kvalitu informací a údajů za účelem získání srovnávacích údajů a analýz o kulturní spolupráci na evropské úrovni, zejména s ohledem na mobilitu tvůrců a kulturních činitelů, pohyb uměleckých děl a uměleckých a kulturních produktů a dialog mezi kulturami.

Do každé sítě musejí být zapojeny alespoň tři organizace ze tří různých zemí účastnících se programu.Bezplatné poradenství týkající se programu Culture poskytuje Česká kancelář programu Culture.


Česká kancelář programu Culture

Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

T 224 809 134, 119

F 222 326 121

info@programculture.czDalší informace o programu Culture 2007 najdete na

www.programculture.cz