Progress

28. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 probíhá v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/3452) komunitární program PROGRESS, který sdružuje komunitární programy z oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, které dosud existovaly samostatně.


Přístup k tomuto programu mají všechny veřejné a/nebo soukromé subjekty a instituce, zejména:

• členské státy;

• veřejné pracovní úřady;

• místní a regionální úřady;

• specializované subjekty podle legislativy EU;

• sociální partneři;

• nevládní organizace organizované na úrovni EU;

• univerzity a výzkumné ústavy;

• národní statistické úřady;

• média.Programu se mohou zúčastnit rovněž země ESVO/EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko) v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP a kandidátské země přidružené k EU a také země západního Balkánu zapojené do procesu stabilizace a přidružení.Program sleduje tyto obecné cíle:

a) zlepšit znalost a chápání situace v členských státech a v jiných zúčastněných zemích prostřednictvím analýz, hodnocení a podrobného sledování politik;

b) podporovat rozvoj statistických nástrojů a metod a společných ukazatelů v oblastech spadajících pod tento program;

c) podporovat a popřípadě sledovat provádění právních předpisů Společenství a cílů politik Společenství v členských státech a hodnotit jejich účinnost a dopad;

d) podporovat vytváření sítí, vzájemné učení, určování a šíření osvědčených postupů a inovativních přístupů na evropské úrovni;

e) zvyšovat povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Společenství sledovaných v rámci každého z pěti oddílů programu.Program je rozdělen do pěti oddílů a finanční krytí je stanoveno na 657 590 000 EUR.Členění programu do jednotlivých oddílů a procentní rozdělení finančních prostředků na jejich krytí je následující:

1. Zaměstnanost; 23%

2. Sociální ochrana a začlenění; 30%

3. Pracovní podmínky; 10%

4. Boj proti diskriminaci a rozmanitost; 23%

5. Rovnost žen a mužů, 12%Maximálně 2 % finančního krytí jsou určena na provádění programu.Z rozpočtu programu mohou být financovány následující aktivity:

a) Analytické činnosti: sběr, rozvoj a šíření údajů a statistik, společných metodik a ukazatelů, provádění studií, analýz a průzkumů a šíření jejich výsledků, vypracování a zveřejňování obecných směrů, zpráv a vzdělávacích materiálů prostřednictvím internetu nebo jiných médií.

b) Činnosti v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací: výměny osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností a organizace vzájemných hodnocení a vzájemného učení formou schůzek, pracovních setkání nebo seminářů na evropské, nadnárodní nebo státní úrovni, organizování konferencí a seminářů předsednictví, organizování mediálních kampaní a akcí, shromažďování a zveřejňování materiálů pro šíření informací i výsledků programu.

c) Podpora hlavních činitelů: podpora klíčových sítí na evropské úrovni, jejichž činnosti se vztahují k provádění cílů programu; organizování pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování, provádění právních předpisů Společenství; financování specializovaných seminářů pro odborníky z dané oblasti, úředníky na klíčových pozicích a jiném významné činitele.Návrhy projektů musí respektovat požadavky uvedené ve výzvě EK pro předložení návrhů projektů. Výzvy uveřejňuje Evropská komise na internetových stránkách http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm.

Ve výzvách EK jsou podrobně specifikovány cílové skupiny, oprávněné aktivity, výše spolufinancování, doba realizace, požadovaný počet a typ partnerů, apod.

Z programu nemohou být financována žádná opatření na přípravu a provádění evropských roků.

Další informace o komunitárním programu PROGRESS naleznete na internetových stránkách http://ec.europa.eu/employment_social/progress/.