Evropská unie, EHP, granty a dotace - Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:

Královéhradecký kraj zveřejnil další výzvu kotlíkových dotací 19OPK02. Tentokrát je to 150 000 000 Kč určených na výměny kotlů. Podrobné informace a požadavky žadatelé najdou také na úřední desce kraje nebo zde ve výzvě 19OPK02

Registrace do pořadníku se uskuteční 11. září 2019 od 10 hodin prostřednictvím dotačního portálu DOTIS na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Jak, kdy a kde mohu o dotaci požádat?

  • 1. Zahájení přidělování pořadového čísla: 11. září 2019 v 10:00 hod.
  • 2. Zahájení příjmu žádostí: 16. září 2019 od 8:00 hod.
  • 3. Ukončení příjmu žádostí: 30. září 2019  ve 12:00 hod.
  • 4. Elektronický systém DOTIS – dotační portál Královéhradeckého kraje
    - registrace žádosti elektronicky
    - podepsaná žádost včetně příloh následně poštou
 

Registrace účtu uživatele v DOTIS

Není třeba provádět, pokud má žadatel v aplikaci DOTIS ke dni zveřejnění této výzvy již platný účet zřízen!!! Doporučujeme ověřit přihlášením se na účet. Účet musí být veden na jméno žadatele = oprávněné osoby (majitele nebo spolumajitele nemovitosti)!

Žádost o zápis do Pořadníku žadatelů

Dne 11. 9. 2019 v 10:00 hod. bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele (tj. údajů, pod kterými je uživatel v systému DOTIS již registrován na základě předešlého kroku č. 1). Kapacita Pořadníku žadatelů je s ohledem na alokaci nastavena na 1 500 míst. Umístění v Pořadníku žadatelů je hlavním kritériem pro určení pořadí následně podané žádosti - v případě vyčerpání stanovené alokace rozhoduje pořadí zápisu žadatele do Pořadníku žadatelů určené přesným časem.

Vyplnění elektronické žádosti v systému DOTIS

Dne 16. 9. 2019 od 8:00 hod. bude žadatelům, kteří získali v rámci nastavené kapacity Pořadníku žadatelů místo, umožněno po přihlášení do systému DOTIS podat elektronickou žádost (formulář bude automaticky vygenerován). Ukončení elektronického příjmu žádostí je 30. 9. 2019.

Doručení listinné verze žádosti do 10 pracovních dnů od elektronického podání

23.5.2019

Příprava další vlny kotlíkových dotací v kraji

Královéhradecký kraj uspěl s žádostí o poskytnutí 3. grantu kotlíkových dotací u Ministerstva životního prostředí. Zájemcům o kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji bude v letech 2019 a 2022 rozděleno celkem přes 207 mil Kč.

28.3.2019

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové