Zákon o střetu zájmů - právní úprava účinná od 01.09.2017

8. 6. 2021 Autor: admin admin

K 01.09.2017 je účinná novela (č. 14/2017 Sb.) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která stanoví např. trochu jiný proces v oblasti podávání oznámení dle zákona o střetu zájmů.

V příloze naleznete dopis z Ministerstva spravedlnosti upozorňující na povinnost veřejných funkcionářů podat oznámení o střetu zájmů za rok 2018, a to nejpozději do 30. 06. 2019.

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých internetových stránkách informace s názvem KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 A STŘET ZÁJMŮ. Informace v této sekci řeší problematiku podávání oznámení po komunálních volbách v říjnu 2018. K dispozici na odkazu: https://www.justice.cz/web/msp/aktuality 

V souvislosti s komunálními volbami byl podpůrným orgánům (tj. obcím) zaslán ze strany Ministerstva spravedlnosti dopis s podrobnými informacemi, jak při zápisu veřejných funkcionářů postupovat. Dopis je k dispozici v příloze.

V příloze též naleznete dotaz a odpověď z Ministerstva spravedlnosti na onen dotaz, který se týkal podávání oznámení v případě, že dosavadní starosta byl zvolen opětovně do stejné funkce starosty.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tzv. Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad bude v intencích tohoto metodického materiálu postupovat v případě kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku zákona o střetu zájmů. Standardy naleznete v příloze.

Základní dokumenty


1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
2. Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů (dále jen „vyhláška č. 79/2017 Sb.“)


Podání oznámení


Zákon č. 159/2006 Sb. ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:


         • o osobním zájmu – ústně v průběhu jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování
         • jiných vykonávaných činnostech – prostřednictvím Centrálního registru oznámení,
         • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce - prostřednictvím Centrálního registru oznámení,
         • příjmech, darech a závazcích - prostřednictvím Centrálního registru oznámení.


Veřejnými funkcionáři Královéhradeckého kraje jsou:


         • členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
         • členové Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
         • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (současně za splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v § 2 odst. 3 zákona).

Krajský úřad v přenesené působnosti zapisuje do registru též příslušné osoby svých příspěvkových organizací (současně za splnění alespoň jedné z podmínek stanovených v § 2 odst. 3 zákona) s výjimkou škola a školských zařízení.


Oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 zákona podávaná ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce je veřejný funkcionář povinen učinit do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích (dále jen "registr oznámení") zapsal krajský úřad.


Oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 zákona (tzv. „běžná“) je veřejný funkcionář povinen činit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce.


V případě, že došlo k ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře, je osoba, která byla veřejným funkcionářem, povinna učinit oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 zákona nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost do registru oznámení zapíše krajský úřad, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.


Oznámení (s výjimkou oznámení o osobním zájmu) podávají veřejní funkcionáři evidenčnímu orgánu (kterým je Ministerstvo spravedlnosti) v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení. Oznámení do registru oznámení může veřejný funkcionář nebo osoba, která byla veřejným funkcionářem, podat též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností veřejného funkcionáře nebo osoby, která byla veřejným funkcionářem, způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.


Informace o registru oznámení


Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.
Evidenčním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti.

V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři.


Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení na základě žádosti veřejného funkcionáře nebo osoby, která byla veřejným funkcionářem, vydá krajský úřad po provedení zápisu veřejného funkcionáře do registru oznámení.


Neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, se do registru oznámení zapíše jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, právnická osoba nebo její orgán nebo organizační složka, ve kterých veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s výjimkou utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tyto údaje zapisuje pro shora uváděné veřejné funkcionáře krajský úřad.


Nahlížení do registru


Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení.
Nahlížení je realizováno u Ministerstva spravedlnosti jako u správce registru (a to i pro nahlížení do oznámení podaných dle právní úpravy do 31.8.2017).
Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona je možné nahlížet na základě žádosti.


Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.


Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat
        a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
        b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo
        c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.


 Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele.
Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.


Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto zákonem.

Přestupky


Přestupky budou řešit:
     • obecní úřad obce s rozšířenou působností
            o nejméně závažné – nepodání oznámení veřejného funkcionáře ve lhůtě, v oznámeních uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje – pokuta 1 000 - 50 000 Kč

            o středně závažné – např. výkon některých činností neslučitelných s výkonem veřejné funkce, pobírání odměny v rozporu s § 5 odst. 1 zákona – pokuta 5 000 - 250 000 Kč

            o nejzávažnějším přestupkem je porušení zákazu konkurence (§ 6 zákona) – pokuta 25 000 - 500 000 Kč.


    • Úřad pro ochranu osobních údajů u těchto přestupků:
           o sdělení uživatelského jména a hesla k nahlížení do registru oznámení třetí osobě
           o zpracování údajů vedených v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionářem stanovených zákonem o střetu zájmů 


Oznámení dle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.


Krajský úřad zapíše do registru oznámení jméno, popřípadě jména a příjmení všech veřejných funkcionářů, kteří jsou veřejnými funkcionáři ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy zákona č. 14/2017 Sb., - tj. 01.09.2017) a vykonávají funkci v oboru působnosti této právnické osoby nebo jejího orgánu nebo její organizační složky, datum a místo jejich narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých veřejný funkcionář působí, jejich funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu anebo organizační složce zastávají, a datum, od kterého funkci vykonávají, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 01.09.2017).


Shora uvedení veřejní funkcionáři jsou povinni ve lhůtě od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017 učinit oznámení podle § 9, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zákona č. 14/2017 Sb. – 1.9.2017), a to podle stavu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj zákona č. 14/2017 Sb. – 1.9.2017) a hodnoty majetku ke dni podání oznámení.


 Veřejný funkcionář, který učinil oznámení podle § 9, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1.9.2017) , ve lhůtě od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017, podá ve lhůtě do 30. června 2018 pouze oznámení podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (zákona č. 14/2017 Sb., - tj. od 01.09.2017).


 Pokud veřejný funkcionář zahájí výkon veřejné funkce v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 01.09.2017) do 30. září 2017, je povinen ve lhůtě od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017 učinit oznámení.

 

Obce a novela zákona o střetu zájmů 

Pro obce též platí shora popsané postupy a ustanovení.

Tj. obecní úřad je v rámci přenesené působnosti povinen zapsat své veřejné funkcionáře - ve smyslu § 2 odst. 1 písm. p) a q) zákona (tj. uvolnění členové zastupitelstva, neuvolněný starosta a místostarosta, neuvolnění radní obce) a § 2 odst. 2 zákona - do registru oznámení. Obecní úřad je dále povinen splnit shora popsané povinnosti dané zákonem o střetu zájmů.

Následně jsou veřejní funkcionáři obcí povinni plnit povinnost dle zákona o střetu zájmů (viz postup uvedený výše a podávání příslušných oznámení).


Informace, kontakty, metodiky:    

    • Ministerstvo spravedlnosti – Střet zájmů - Obecné informace / Centrální registr oznámení -  https://www.justice.cz/web/msp/zakon-o-stretu-zajmu- Střet zájmů
    • kontakt na odbor střetu zájmů
           • e-mail: osz@msp.justice.cz nebo cro@msp.justice.cz
           • tel.: 221 997 495
           • Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha

 

Soubory ke stažení