Sociálně-právní ochrana dětí

29. 8. 2017 Autor: Kateřina Ulíková

Činnost krajských úřadů, na úseku sociálně právní ochrany dětí, a tedy i Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je specifikována v zákoně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí).

Činnost krajských úřadů, na úseku sociálně právní ochrany dětí, a tedy i Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je specifikována v zákoně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí). Tuto činnost lze rozdělit na tři základní oblasti:

  • oblast náhradní rodinné péče (pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a osvojení)
  • oblast, týkající se trestné činnosti dětí a mládeže, případně závažných výchovných problémů této skupiny a trestné činnosti spáchané na dětech a mládeži
  • oblast týkající se terénní sociální práce, kolizního opatrovnictví, syndromu CAN (děti týrané a zneužívané).

V oblasti náhradní rodinné péče působí krajský úřad jako orgán prvoinstanční a jeho odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Ve všech oblastech pak má funkci orgánu koordinačního, metodického a kontrolního.

Trestná činnost dětí a mládeže, případně závažné výchovné problémy této skupiny a trestná činnosti spáchaná na dětech a mládeži

Jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností se této problematice věnují ve své spádové oblasti. Právní úprava této činnosti má oporu v mnoha zákonech – zejména pak v zákonech:

  • z.č. 359/1999 Sb. - zákon o sociálně právní ochraně dětí
  • z.č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník
  • z.č. 109/2002 Sb. - zákon o výkonu ústavní či ochranné výchovy
  • z.č. 218/2003 Sb. - zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany pomáhají rodičům a dětem v této problematice a zprostředkovávají kontakty na různá odborná pracoviště. Jsou v kontaktu s dalšími státními a nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o děti. Sledují nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťují příčiny jejich vzniku a činní opatření k omezování působení negativních na ně. Pokud mají rodiče (nebo jiní zákonní zástupci) pochybnosti o úrovni poskytované péče pracovníky těchto orgánů, mohou se samozřejmě obrátit na krajský úřad, který se potom každému případu individuálně věnuje zjišťuje, zda skutečně nedošlo k pochybění. V případě, že postup místně příslušného orgánu není v souladu se zákonem, zjednává nápravu. Krajský úřad také pravidelně kontroluje práci všech obecních úřadů a poskytuje, jak je výše uvedeno, pomoc koordinační a metodickou. Ať již formou pravidelných porad pracovníků jednotlivých úřadů nebo metodickými návštěvami přímo v místě jejich působnosti. Krajský úřad je také odvolacím orgánem všech obcí v republice ve správním řízení o vyslovení výchovného opatření dle § 12 a 13 zákona č. 359/1999 Sb. (zákon o sociálně-právní ochraně dětí).

Terénní sociální práce, kolizní opatrovnictví, syndrom CAN (děti týrané a zneužívané)

I této problematice se věnují zejména pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a stejně tak právní úprava je dána zejména zákony výše uvedenými, které je možné rozšířit ještě o zákony číslo:

  • 40/2009 Sb. trestní zákoník
  • 141/1961 Sb. trestní řád

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti je ustanovován opatrovníkem dětí, mezi jejichž rodiči dochází k neshodám a kde probíhá soudní řízení, týkající se úpravy práv a povinností k nezletilým dětem. Pracovníci těchto úřadů mají povinnost vystupovat v zájmu všech dětí a činit opatření na jejich ochranu. Velká pozornost je věnována dětem fyzicky nebo psychicky týraným a zneužívaným. Funkce krajského úřadu je potom naprosto shodná jako v případě dětí působících výchovné problémy či dopouštějícími se trestné činnosti, tedy činnost metodická, koordinační a kontrolní. I v této oblasti se mohou rodiče či jiní zákonní zástupci obrátit s žádostí o přešetření jejich situace na krajský úřad a každému takovému podnětu bude věnována náležitá pozornost. I v této oblasti působí krajský úřad jako orgán odvolací vůči rozhodnutím o výchovných opatřeních jednotlivých obcí.

Závěrem je nutno připomenout, že každý občan našeho státu má právo upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (§ 7 zákona 359/1999 Sb.). I každé dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života nebo práv orgán sociálně právní ochrany a další orgány v této oblasti působící (státní i nestátní) a tyto orgány jsou povinny dítěti odpovídající pomoc poskytnout (§ 8 zákona č. 359/1999 Sb.) Mezi orgány sociálně právní ochrany dětí patří samozřejmě i krajské úřady.

Veškeré potřebné zákony naleznete ve Sbírce zákonů České republiky