Integrace národnostních menšin a azylantů

16. 3. 2009 Autor: Martina Smudková

Pracovník zodpovědný za agendu národnostních menšin a azylantů zajišťuje koncepční, metodické, koordinační a normotvorné činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy kraje týkajících se této problematiky. Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců.

Zabezpečuje souhrnné práce při zajišťování stavu dílčích úseků státní správy nebo samosprávy týkající se národnostních menšin a cizinců, zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice integrace národnostních menšin a cizinců v Královéhradeckém kraji.

Připravuje souborné zprávy o situaci národnostních menšin a o jejich potřebách na území kraje, zpracovává stanoviska k návrhům zákonů a právních předpisů týkajících se práv národnostních menšin, zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, sociálních služeb, společenského a kulturního života, spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, s obecními úřady v kraji, s regionálními nevládními neziskovými organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a minoritami, při přípravě rozvojových dokumentů kraje a programů sociální prevence.

Podílí se na realizaci Státního integračního programu v kraji a na naplňování Koncepce integrace cizinců a azylantů v ČR. Ve své práci se řídí mj. zákonem č. 325/1999 Sb. o azylu a předpisy souvisejícími, metodickým pokynem MV ČR - odboru pro azylovou a migrační politiku a instrukcemi MV ČR a jejich novelizacemi, zveřejňovanými ve věstníku vlády ČR.

Kontaktní pracovník:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje:

Mgr. Martina Smudková metodička a koordinátorka sociální prevence Odbor sociálních věcí, oddělení analýz, koncepcí a financování, telefon: +420 495 817 345 e-mail: msmudkova@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo vnitra České republiky:

Odbor azylové a migrační politiky Poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7 telefon: 974 832 495, 974 832 502, 974 833 530

E-mail: ředitelství OAMP: opu@mvcr.cz oddělení azylového řízení: opuar@mvcr.cz oddělení azylové legislativy: oampoal@mvcr.cz oddělení zahraničních vztahů a informací o zemích původu: opuiozp@mvcr.cz oddělení integrace cizinců a azylantů: ina@mvcr.cz oddělení evidenčně analytické: opuea@mvcr.cz oddělení organizační: opuorg@mvcr.cz oddělení pro Evropskou unii a mezinárodní právo: opueu@mvcr.cz

 

Spolupracující instituce:

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, středisko Diecézní katolické charity Hradec Králové

Posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) na území Královéhradeckého kraje do společnosti.

Odkaz web: http://cizincihradec.cz/o-nas/

Kontakt: Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), 500 02 Hradec Králové, tel: +420 492 604 940, e-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

 

Další důležité odkazy:

Cizinci v České republice Stránky seznamují se zásadními dokumenty a poskytují nezbytné informace umožňující jednotný postup v realizaci integrace cizinců v České republice. Jsou určeny pro zaměstnance MPSV a dalších orgánů státní správy i samosprávy, jakož i nestátním neziskovým organizacím, akademické obci i veřejnosti. Informace na těchto stránkách se vztahují především na občany třetích zemí, nikoliv občany členských zemí Evropské unie. Více zde.

 

Státní integrační program pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících

Vláda na svém usnesení ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících schválila „Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v následujících letech“

Příloha:

Příloha k usnesení vlády ČR k SIP - Zásady

Kontaktní osoba: M. Smudková, msmudkova@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 345

 

Soubory ke stažení