Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyRozvoj regionálního partnerství II

Rozvoj regionálního partnerství II

EU, ESF, OP Zaměstnanost

23. 9. 2019 Autor: Iveta Kazdová

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870 Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje, jeho realizace potrvá od 1. 9. 2019 do 30.6.2022.

Projekt podporuje aktivity zaměřené na navázání či prohlubování regionálních partnerství v oblasti sociálních služeb a na podporu procesu plánování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je zajištění procesů plánování sociálních služeb, posílení řídící a zadavatelské funkce obcí, nastavení informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, posílení koordinační role obcí v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření obcí v roli koordinátora sociálního bydlení.

Cílové skupiny:

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu
  • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
Pro území obce Broumov bude vytvořen dokument Strategie územně správního obvodu Broumov v oblasti sociálních služeb pro období 2021 – 2025 na základě provedené analýzy sociálních služeb a výstupů průzkumu potřeb vybraných cílových skupin. Bude zpracována kompletní odborná studie sloučení pečovatelských služeb Města Broumov, Města Meziměstí a Města Teplice. Bude zpracována Mapa bariér ve veřejném prostoru města Broumov, která bude sloužit jako materiál pro plánování a realizaci úprav veřejného prostoru. Za účelem zvyšování informovanosti o dostupnosti sociálních služeb, možnostech řešení nepříznivé životní situace budou uspořádány semináře pro pečující, sociální a zdravotnické pracovníky a informační kampaně zaměřené na problematiku demence a informační akce.

Na území obce Dvůr Králové nad Labem je aktivita zaměřena na realizační fázi priorit stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na obdobní 2020 – 2022, výstupem budou Akční plány pro roky 2020, 2021, 2022. Pro posílení dovedností pečujících osob v oblasti přímé péče o člověka s demencí budou realizována setkání svépomocných skupin. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech řešení nepříznivé životní situace proběhnou informační akce pro veřejnost, prezentace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, workshopy a informační letáková kampaň.

V území ORP Hradec Králové budou rozvíjena místní partnerství prostřednictvím sdílení informací vycházejících z procesu komunitního plánování a příkladů dobré praxe se zástupci obcí spadajících do správního území. Projekt podpoří zvyšování odbornosti sociálních pracovníků, vykonávajících sociální práci na obci a členů pracovních skupin, zástupců organizací, které poskytují registrované sociální služby a navazující aktivity (vzdělávací akce, odborné přednášky). V rámci přípravy analytických podkladů pro tvorbu plánu rozvoje služeb sociální prevence a souvisejících aktivit na území Hradce Králové bude proveden průzkum mezi občany, který bude zaměřen na vnímání a dopad služeb sociální prevence.

Pro území města Jičína bude zpracována Zpráva o plnění priorit stanovených v plánu rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín, Návrh řešení zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ORP Jičín a Metodický postup řešení nepříznivé sociální situace OZP pro sociální pracovník poskytovatelů služeb sociální péče ze správního území města Jičín.

Pro území města Kostelec nad Orlicí bude podpořeno vyhodnocení plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města na období 2018 - 2020 a tvorba plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2021 – 2024. Z důvodu změny nastavení pečovatelské služby (cílenější zaměření péče na klienty s vyšší mírou závislosti) a zvýšení kvality poskytované služby budou pro pracovníky PS realizovány konzultace, supervize, odborné semináře a stáže. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o dostupných sociálních službách na Kostelecku se uskuteční osvětové akce pro veřejnost, propagační akce a dny otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb.

Pro území města Náchod bude podpořena stabilizace a posílení funkčních procesů plánování sociálních služeb a zpracován Střednědobý plán sociálních služeb Města Náchod 2021-2023. V zájmu cílových skupin bude zpracována analýza využití odlehčovacích služeb na území Náchodska a sestavení nabídky možností nastavení jejich efektivní realizace. Za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování pečovatelských služeb bude zajištěna metodická podpora a mentoring jejich zaměstnancům. Pro pracovníky v sociální oblasti budou realizovány vzdělávací akce, semináře, stáže za účelem navýšení jejich klíčových kompetencí, rozvoje a zefektivnění využití sociálních služeb. Každoročně budou uspořádány informační akce, jejichž cílem je navázání kontaktu s potenciálními klienty nestigmatizujícím způsobem ve veřejném prostředí a zvýšení informovanosti o možnosti řešení nepříznivé sociální situace.

Pro území ORP Nové Město nad Metují bude realizován proces plánování sociálních služeb se zahrnutím služeb z jiných území obsluhujících region. Bude podpořeno vyhodnocování naplňování stávajícího plánu v pravidelných ročních intervalech a tvorba plánu na období 2021-2023. V rámci aktivity bude zpracována Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi, a návrh systému dalšího návazného sociálního bydlení pro osoby, jejichž sociální vyloučení se z důvodu absence adekvátního bydlení udržuje, či prohlubuje.

Na území města Trutnova prostřednictvím projektu dojde k navázání na nastavený proces plánování sociálních služeb a bude zpracován Střednědobý plán rozvoje soc. služeb města Trutnova 2021 – 2023, Zpráva o zmapování potřeb obcí s pověřeným obecním úřadem v oblasti sociálních služeb a jejich plánování, Návrh zapojení obcí s pověřeným obecním úřadem do procesu plánování soc. služeb. Bude provedena analýza dostupnosti bydlení ve městě Trutnov a vznikne Návrh řešení dostupného a krizového bydlení v Trutnově. Budou realizována pilotní setkání svépomocné skupiny pro pečující o seniory a zdravotně postižené. Za účelem zvyšování informovanosti a prohlubování mezioborové spolupráce budou uspořádány semináře pro zdravotnické a sociální pracovníky. Za účelem navázání kontaktu s potenciálními klienty a představení sociálních služeb proběhnou veřejné informační akce.

Pro území ORP Vrchlabí bude podpořeno zajištění fungujícího procesu plánování sociálních služeb a zpracován Komunitní plán rozvoje v oblasti sociálních služeb, Koncepce rozvoje sítě pro seniory a pečujících v celém ORP, Prorodinná koncepce ORP Vrchlabí. Pro podporu realizace Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí proběhnou odborné stáže pro poskytovatele sociálních služeb a pracovníků veřejné správy za účelem přenosu informací a zkušeností. Za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a sociální práce proběhnou školící akce pro sociální pracovníky obcí i sociálních služeb.

S cílem zvýšení odborných kompetencí pracovníků obcí, kteří se zabývají koordinaci poskytování a plánování sociálních služeb, budou realizovány vzdělávací akce. Za účelem získání zpětné vazby, sdílení zkušeností a dobré akce mezi jednotlivými regiony a rozvoje další spolupráce se uskuteční metodické porady pro koordinátory jednotlivých klíčových aktivit a zástupce obcí PO3, které nejsou do projektu zapojeny.