Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyProjekt rozvoj VII

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII.

EU, ESF, OP Zaměstnanost

9. 9. 2020 Autor: Martin Snížek

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 6 999 465,80 Kč. Jeho realizace potrvá od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Projekt zahrnuje osm klíčových aktivit, které reagují na aktuální potřeby v Královéhradeckém kraji.

 1. Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývajícími se náhradní rodinnou péčí a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji
  Cíl: zvýšit povědomí veřejnosti o pěstounské péči, podpořit hledání kvalitních dlouhodobých pěstounů a prohlubovat odbornost současných pěstounů.
   
 2. Vzdělávání sociálních pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
  Cíl: získat nové znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní vedení porad, vyjednávání a prezentační dovednosti. Zkvalitnit výkon činnosti pracovníků sociálně právní ochrany dětí prostřednictvím supervizních setkání.
   
 3. Odchod dětí z dětských domovů
  Cíl: nastavit spolupráci orgánu sociálně právní ochrany dětí, sociálních pracovníků, dětských domovů a dalších partnerů na podporu dětí při odchodu z dětských domovů. Zajistit přípravu dětí odcházejících z dětských domovů na samostatný život, zpřístupnit jim základní informace a naučit dovednostem (jak žít samostatně po odchodu z ústavního zařízení).
   
 4. Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje
  Cíl: sjednotit postupy a procesy doprovázení napříč Královéhradeckým krajem a to vytvořením jednotného metodického materiálu pro doprovázení (oblast náhradní rodinné péče).
   
 5. Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva
  Cíl: přispět k zajištění uceleného systému péče o duševní zdraví, který je v Královéhradeckém kraji organizován a realizován v souladu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením a naplňuje standardy kvality Světové zdravotnické organizace. Zmapovat současný stav připravenosti poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na přijetí standardů Světové zdravotnické organizace a naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Upozornit na nutnost plánování a zajišťování péče, která vychází z potřeb lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
   
 6. Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje
  Cíl: zajistit, podpořit a zvýšit kvalitu výkonu veřejného opatrovnictví na takovou úroveň, která zajistí stejný výkon veřejného opatrovnictví v kraji, podpoří rozvoj a kvalitu zaměstnanců pověřených výkonem veřejného opatrovnictví a přispěje k jejich profesionalitě a profesní jistotě. Nabídnout veřejným opatrovníkům obcí podporu a vzdělávání jako důležitý nástroj pro eliminaci stresu a zvýšení odborné kvality výkonu veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje.
   
 7. Podpora rozvoje sociální práce na obcích
  Cíl: zajistit kvalitu sociální práce na takové úrovni, která umožní včasné vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci a koordinaci pomoci těmto osobám v území Královéhradeckého kraje. K rozvoji sociální práce dojde pomocí zvýšení odbornosti sociálních pracovníků, podporou realizace inovativních metod sociální práce a metodickou podporou procesů sociální práce.
   
 8. Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením
  Cíl: podpořit zvyšování kvality a zefektivnění využití kapacit sociálních služeb pěti vybraných poskytovatelů v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením a nastartované procesy deinstitucionalizace, transformace a rozvoje vybraných služeb sociální péče pro osoby s postižením.

Součástí realizace projektu je také vstupní a závěrečná evaluace.