Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Aktualizace sítě sociálních služeb na 2. pololetí 2018

30. 10. 2019 Autor: Jiří Zeman

Královéhradecký kraj v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 vyhlašuje aktualizaci sítě sociálních služeb.

Žádosti o aktualizaci sítě sociálních služeb mohou podávat poskytovatelé sociálních služeb nebo obce v souladu s cíli:

1.1.1 Navýšení počtu úvazků přímé práce v pečovatelských službách a osobních asistencích

1.1.6 Zvýšení dostupnosti tísňové péče

1.2.1 Zvýšení kapacit ambulantních služeb pro seniory

1.3.1 Posílení pobytových odlehčovacích služeb pro seniory

1.4.2 Zvýšení počtu pracovníků přímé práce v souvislosti s rostoucím podílem osob závislých na péči (v pobytových službách pro seniory)

2.1.1. Zvýšení dostupnosti služeb podpory samostatného bydlení

2.2.2 Zvýšení kapacity ambulantních služeb sociální péče

2.3.5 Zvýšení kapacity chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením

2.4.1 Zvýšení dostupnosti pobytových odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením

2.4.5 Vznik sociálně aktivizačních služeb pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi

2.5.1 Posílení kapacity tlumočnických služeb

3.1.1 Zvýšit dostupnost služeb poskytujících podporu při samostatném bydlení osob s duševním onemocněním

4.1.2 Zvýšení dostupnosti terénní hospicové péče

6.3.1 Rozšíření sítě sociálních služeb o služby nocleháren

Dále je možné předkládat změny vyvolané organizačními důvody např. sloučení poskytovaných služeb, změna poskytovatele služeb, snížení kapacity služeb, rozšíření/zúžení formy služby, údaje o kapacitách terénních či ambulantních služeb apod. A žádostio rozšíření sítě sociálních služeb v souvislosti s přípravou projektů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Jak podat podnět na změnu kapacit (personálních kapacit a lůžkových kapacit v pobytové formě) služeb v síti:

 • podnět na změnu kapacit sociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podat obce a poskytovatelé sociálních služeb poskytující své služby osobám na území kraje nebo osobám s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji,
 • podnět na zařazení nové sociální služby se podává prostřednictvím formuláře přiloženého níže,
 • součástí podnětu k aktualizaci sítě je doložení potřebnosti a přiměřenosti navrhovaného rozsahu služby (změny kapacity služby) - potřebnost lze doložit výstupy z úřední činnosti obcí, výstupy ze zjišťování potřebnosti nebo z poskytování sociálních služeb (objem nárůstu služeb, odmítnutí zájemci o službu, neuspokojené potřeby zájemců o službu nebo uživatelů služeb apod.),
 • k předloženému podnětu připojte vyjádření o potřebnosti služby s ohledem na potřeby a četnost cílové skupiny v území, které vydá obecní úřad s rozšířenou působností, případně pověřený obecní úřad v místě poskytování služby,
 • podnět na změnu kapacit sítě sociálních služeb navrhující rozšíření kapacity sociální služby (vyvolávající zvýšení nákladů) by měl být ze strany poskytovatele projednán s obcí (obcemi) pro jejichž občany je služba převážně určena, a u níž Královéhradecký kraj předpokládá, že se bude na financování služby/rozšíření kapacit služby podílet (vyjádření ideálně na základě rozhodnutí rady),
 • služby zařazené do sítě zadají podnět na změnu kapacit sítě prostřednictvím aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • stávající služby vloží vyjádření obecního úřadu a obce, případně další dokumenty odůvodňující požadovanou změnu do aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • nové (dosud nezařazené) služby zašlou podnět lze zaslat e-mailem na adresu jzeman@kr-kralovehradecky.cz
 • nové služby zašlou vyjádření obecního úřadu a obce zašlete nascanované na adresu jzeman@kr-kralovehradecky.cz , na tuto adresu lze zaslat i jakékoli další doklady o potřebnosti služby (např. statistiky poskytovaných služeb apod.)
Hodnotící kritéria podnětu k aktualizaci sítě:
 • soulad služby se strategickými východisky Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026,
 • soulad s cíli vyhlášenými v této výzvě,
 • charakter nepříznivé sociální situace osob cílové skupiny a důsledků neřešení situace osob cílové skupiny, posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny, konkrétnost doložení situace a naléhavost situace,
 • využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů služby, posouzení role navrhované služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu,
 • kapacita obdobných služeb v regionu,
 • přiměřenost navržených personálních/lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem,
 • vyjádření o potřebnosti vystavenéobecním úřadem obce s rozšířenou působností, vazba vyjádření na rozsah a potřebu sociální služby,
 • vyjádření o podpoře ze strany místních samospráv, včetně případné finanční podpory na poskytování sociální služby.
Harmonogram Projednání návrhu Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje:
 • Předkládání podnětů na změnu kapacit sítě sociálních služeb Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 9. 3. 2017 do 6. 4. 2018
 • Předložení žádosti o vyjádření obce do 30. 4. 2018
 • Projednání návrhu sítě v Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb květen 2018
 • Projednání návrhu Výborem sociálním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje červen 2018
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Radou kraje 28. 5. 2018
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Zastupitelstvem kraje 20. 6. 2018
Projednání záměrů rozšíření kapacity služeb (zařazení služeb) s obcemi, případně pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučujeme provést již v první polovině měsíce března.

Účinnost změny v síti sociálních služeb provedena touto aktualizací se předpokládá nejdříve 1. 7. 2018, nejpozději v průběhu prosince 2018.

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb najdete zde.

Veškeré informace k aktualizaci sítě sociálních služeb poskytne:

Mgr. Jiří Zeman, koordinátor plánování sociálních služeb
telefon: 495 817 431 nebo 601 376 696
e-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení