Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Aktualizace sítě sociálních služeb na 2. pololetí 2022

3. 2. 2022 Autor: Lukáš Khýn

Královéhradecký kraj v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 – 2023 vyhlašuje aktualizaci sítě sociálních služeb.

Žádost o změnu kapacit v síti sociálních služeb mohou podat poskytovatelé sociálních služeb zařazení do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2021 – 2023 s ohledem na vývoj potřeb uživatelů a žadatelů o službu. Lze také předkládat změny vyvolané organizačními důvody (např. sloučení služeb, změna poskytovatele, rozšíření/zúžení formy služby apod.).

Žádost o zařazení nové služby do sítě sociálních služeb mohou podat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (ve výjimečných případech organizace, které dosud nemají registraci sociální služby) za předpokladu, že řeší/chtějí řešit potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

Zařazení nových kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory musí být v souladu s cílem 1.4.3 Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023.

Při podávání podnětu je důležité brát ohled na reálný rozsah poskytované služby (u stávajících služeb dle údajů vykázaných v modulu Evidence a realizace v aplikaci KISSOS) a jeho soulad s hodnotou v síti sociálních služeb. V případě, že se hodnoty dlouhodobě rozchází, je nezbytné žádat o úpravu. Při stanovování výše vyrovnávací platby je v potaz brán stav dle sítě sociálních služeb a nepřesné údaje mohou vést k nedostatečnému finančnímu zajištění služby.

Stávající poskytovatelé, jejichž služby jsou zařazeny v síti, mají dle Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji povolenou toleranci odchylky v počtu pracovníků přímé péče ±10 % (viz bod 3.1. Pověření). V případě, že je podnět na změnu krátkodobého či nepatrného charakteru, není nutné jej zadávat a naproti tomu využít možnosti této odchylky.

Hodnotící kritéria podnětu k aktualizaci sítě:

 • soulad služby se strategickými východisky Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026,
 • charakter nepříznivé sociální situace osob cílové skupiny a důsledků neřešení situace osob cílové skupiny, posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny, konkrétnost doložení situace a naléhavost situace,
 • využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů služby, posouzení role navrhované služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu,
 • kapacita obdobných služeb v regionu,
 • přiměřenost navržených personálních/lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem,
 • vyjádření o potřebnosti vystavené městským úřadem, vazba vyjádření na rozsah a potřebu sociální služby,
 • vyjádření o podpoře ze strany místních samospráv včetně specifikované výše finanční podpory na poskytování sociální služby.
Termíny aktualizace Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje:
 • Předkládání podnětů na změnu kapacit sítě sociálních služeb Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 14. 2. 2022 do 13. 3. 2022
 • Vyjádření obce do 17. 4. 2022
 • Předložení podnětů ke schválení Radě Královéhradeckého kraje 6. 6. 2022
 • Předložení podnětů ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 20. 6. 2022
Projednání záměrů rozšíření kapacity služeb (zařazení služeb) s obcemi, případně pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučujeme provést již v měsíci únoru, ideálně před předložením svého podnětu.

Účinnost změny v síti sociálních služeb provedena touto aktualizací se předpokládá nejdříve 1. 7. 2022, nejpozději v průběhu prosince 2022.

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb najdete zde.

Veškeré informace k aktualizaci sítě sociálních služeb poskytne:

Mgr. Lukáš Khýn, koordinátor plánování sociálních služeb

telefon: 495 817 675

e-mail: lkhyn@kr-kralovehradecky.cz 

Soubory ke stažení

 • Postup podávání podnětů (pdf, 249 kB, 3.2.2022)

  Manuál k podávání veškerých typů podnětů pro aktualizaci Sítě sociálních služeb.