Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Aktualizace sítě sociálních služeb na rok 2019

10. 1. 2019 Autor: Jiří Zeman

Královéhradecký kraj v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 vyhlašuje aktualizaci sítě sociálních služeb.

Žádost o změnu kapacit v síti sociálních služeb, mohou podat poskytovatelé sociálních služeb zařazení do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 s ohledem na vývoj potřeb uživatelů a žadatelů o službu.

Žádost o zařazení nové služby do sítě sociálních služeb mohou podat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (ve výjimečných případech organizace, které dosud nemají registraci sociální služby) za předpokladu, že řeší/chtějí řešit potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

Zařazení nových kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory musí být v souladu s cílem 1.4.3 Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020.

Jak podat podnět na změnu kapacit (personálních kapacit a lůžkových kapacit v pobytové formě) služeb v síti:

 • podnět na změnu kapacit sociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podatposkytovatelé sociálních služeb poskytující své služby osobám na území kraje nebo osobám s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji,
 • podnět na zařazení nové sociální služby se podává prostřednictvím formuláře přiloženého níže,
 • součástí podnětu k aktualizaci sítě je doložení potřebnosti a přiměřenosti navrhovaného rozsahu služby (změny kapacity služby) - potřebnost lze doložit výstupy z úřední činnosti obcí, výstupy ze zjišťování potřebnosti nebo z poskytování sociálních služeb (objem nárůstu služeb, odmítnutí zájemci o službu, neuspokojené potřeby zájemců o službu nebo uživatelů služeb apod.),
 • k předloženému podnětu připojte vyjádření o potřebnosti služby s ohledem na potřeby a četnost cílové skupiny v území, které vydá obecní úřad s rozšířenou působností, případně pověřený obecní úřad v místě poskytování služby,
 • podnět na změnu kapacit sítě sociálních služeb navrhující rozšíření kapacity sociální služby (vyvolávající zvýšení nákladů) by měl být ze strany poskytovatele projednán s obcí (obcemi) pro jejichž občany je služba převážně určena, a u níž Královéhradecký kraj předpokládá, že se bude na financování služby/rozšíření kapacit služby podílet (vyjádření ideálně na základě rozhodnutí rady),
 • služby zařazené do sítě zadají podnět na změnu kapacit sítě prostřednictvím aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • stávající služby vloží vyjádření obecního úřadu a obce, případně další dokumenty odůvodňující požadovanou změnu do aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • nové (dosud nezařazené) služby zašlou podnět lze zaslat e-mailem na adresu jzeman@kr-kralovehradecky.cz
 • nové služby zašlou vyjádření obecního úřadu a obce zašlete nascanované na adresu jzeman@kr-kralovehradecky.cz, na tuto adresu lze zaslat i jakékoli další doklady o potřebnosti služby (např. statistiky poskytovaných služeb apod.)
Hodnotící kritéria podnětu k aktualizaci sítě:
 • soulad služby se strategickými východisky Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026,
 • charakter nepříznivé sociální situace osob cílové skupiny a důsledků neřešení situace osob cílové skupiny, posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny, konkrétnost doložení situace a naléhavost situace,
 • využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů služby, posouzení role navrhované služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu,
 • kapacita obdobných služeb v regionu,
 • přiměřenost navržených personálních/lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem,
 • vyjádření o potřebnosti vystavenéobecním úřadem obce s rozšířenou působností, vazba vyjádření na rozsah a potřebu sociální služby,
 • vyjádření o podpoře ze strany místních samospráv, včetně případné finanční podpory na poskytování sociální služby.
Harmonogram Projednání návrhu Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje:
 • Projednání návrhu poskytovatelů s obcemi (individuálně po dohodě s obcemi, optimálně před 10. 8. 2018)
 • Předkládání podnětů na změnu kapacit sítě sociálních služeb Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 15. 8. 2018 do 12. 9. 2018 (nejpozději tento den musí být změna zadána do aplikace KISSOS nebo zaslána na e-mailovou dresu)
 • Předložení žádosti o vyjádření obce do 9. 10. 2018
 • Projednání návrhu sítě v Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb - říjen 2018
 • Projednání návrhu Výborem sociálním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje - listopad 2018
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Radou kraje 12. 11. 2018
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Zastupitelstvem kraje 3. 12. 2018
Projednání záměrů rozšíření kapacity služeb (zařazení služeb) s obcemi, případně pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučujeme provést již v průběhu měsíce července.

Účinnost změny v síti sociálních služeb provedena touto aktualizací se předpokládá nejdříve 1. 1. 2019, nejpozději v průběhučervna 2019.

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb najdete zde.

Veškeré informace k aktualizaci sítě sociálních služeb poskytne:

Mgr. Jiří Zeman, koordinátor plánování sociálních služeb
telefon: 495 817 431 nebo 601 376 696
e-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení