Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyPlán sociálních služeb

Aktualizace sítě sociálních služeb na rok 2020

30. 10. 2019 Autor: Lukáš Khýn

Královéhradecký kraj v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 vyhlašuje aktualizaci sítě sociálních služeb

Žádost o změnu kapacit v síti sociálních služeb mohou podat poskytovatelé sociálních služeb zařazení do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 s ohledem na vývoj potřeb uživatelů a žadatelů o službu. Lze také předkládat změny vyvolané organizačními důvody (např. sloučení služeb, změna poskytovatele, rozšíření/zúžení formy služby apod.).

Žádost o zařazení nové služby do sítě sociálních služeb mohou podat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (ve výjimečných případech organizace, které dosud nemají registraci sociální služby) za předpokladu, že řeší/chtějí řešit potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.

Zařazení nových kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory musí být v souladu s cílem 1.4.3 Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020.

Jak podat podnět na změnu kapacit (personálních kapacit a lůžkových kapacit v pobytové formě) služeb v síti:

 • podnět na změnu kapacit sociálních služeb nebo zařazení nové sociální služby mohou podat poskytovatelé sociálních služeb poskytující své služby osobám na území kraje nebo osobám s trvalým bydlištěm v Královéhradeckém kraji,
 • podnět na zařazení nové sociální služby se podává prostřednictvím formuláře přiloženého níže,
 • součástí podnětu k aktualizaci sítě je doložení potřebnosti a přiměřenosti navrhovaného rozsahu služby (změny kapacity služby) - potřebnost lze doložit výstupy z úřední činnosti obcí, výstupy ze zjišťování potřebnosti nebo z poskytování sociálních služeb (objem nárůstu služeb, odmítnutí zájemci o službu, neuspokojené potřeby zájemců o službu nebo uživatelů služeb apod.),
 • k předloženému podnětu připojte vyjádření o potřebnosti služby s ohledem na potřeby a četnost cílové skupiny v území, které vydá obecní úřad s rozšířenou působností, případně pověřený obecní úřad v místě poskytování služby,
 • podnět na změnu kapacit sítě sociálních služeb navrhující rozšíření kapacity sociální služby (vyvolávající zvýšení nákladů) musí být ze strany poskytovatele projednán s obcí (obcemi) pro jejichž občany je služba převážně určena, a u níž Královéhradecký kraj předpokládá, že se bude na financování služby/rozšíření kapacit služby podílet (vyjádření ideálně na základě rozhodnutí rady),
 • služby zařazené do sítě zadají podnět na změnu kapacit sítě prostřednictvím aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • stávající služby vloží vyjádření obecního úřadu a obce, případně další dokumenty odůvodňující požadovanou změnu do aplikace http://sitkhk.ders.cz (postup je uveden v souboru přiloženém níže),
 • nové (dosud nezařazené) služby mohou podnět zaslat e-mailem na adresu lkhyn@kr-kralovehradecky.cz,
 • nové služby zašlou vyjádření obecního úřadu a obce zašlete velektronické podobě (scan) na adresu lkhyn@kr-kralovehradecky.cz, na tuto adresu lze zaslat i jakékoli další doklady o potřebnosti služby (např. statistiky poskytovaných služeb apod.).

Hodnotící kritéria podnětu k aktualizaci sítě:

 • soulad služby se strategickými východisky Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026,
 • charakter nepříznivé sociální situace osob cílové skupiny a důsledků neřešení situace osob cílové skupiny, posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny, konkrétnost doložení situace a naléhavost situace,
 • využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů služby, posouzení role navrhované služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu,
 • kapacita obdobných služeb v regionu,
 • přiměřenost navržených personálních/lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem,
 • vyjádření o potřebnosti vystavené městským úřadem, vazba vyjádření na rozsah a potřebu sociální služby,
 • vyjádření o podpoře ze strany místních samospráv, včetně případné finanční podpory na poskytování sociální služby.

Harmonogram Projednání návrhu Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje:

 • Projednání návrhu poskytovatelů s obcemi (individuálně po dohodě s obcemi) optimálně před 9. 8. 2019
 • Předkládání podnětů na změnu kapacit sítě sociálních služeb Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje od 12. 8. 2019 do 13. 9. 2019
 • Předložení vyjádření obce do 11. 10. 2019
 • Projednání návrhu sítě v Komisi Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování sociálních služeb říjen 2019
 • Projednání návrhu Výborem sociálním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje prosinec 2019
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Radou kraje 18. 11. 2019
 • Schválení aktualizace sítě sociálních služeb Zastupitelstvem kraje 9. 12. 2019

Projednání záměrů rozšíření kapacity služeb (zařazení služeb) s obcemi, případně pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje doporučujeme provést již v první polovině měsíce srpna.

Účinnost změny v síti sociálních služeb provedena touto aktualizací se předpokládá nejdříve 1. 1. 2020, nejpozději v průběhu června 2020.

Síť veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – přehled podporovaných služeb najdete zde.

Veškeré informace k aktualizaci sítě sociálních služeb poskytne:

Mgr. Lukáš Khýn, koordinátor plánování sociálních služeb

telefon: 495 817 675

e-mail: lkhyn@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení