Horizont 2020

14. 8. 2014 Autor: Roman Klíma

Program Horizont 2020 představuje nový rámec financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014 – 2020. Jde o klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020.

Program nahrazuje všechny dosavadní evropské nástroje, které byly určeny k financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikl jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožňuje financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

Cílem programu Horizont 2020 je budování ekonomiky založené na znalostech a inovacích v celé EU prostřednictvím dostatečného financování výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo podpořeno provádění Strategie Evropa 2020 a dalších politik EU a také uskutečnění a fungování Evropského výzkumného prostoru. Celkem je pro sedmileté období vyčleněno 74 mld. EUR.

O finanční prostředky je mimo jiné možno žádat pro konkrétní odvětví, která vytvářejí vysoce kvalitní pracovní místa (týká se např. oborů: inovativní léčiva, biotechnologie, nové léčebné postupy u chorob souvisejících s chudobou apod.).

Program Horizont se skládá celkem z 8 pilířů, přičemž první tři se řadí mezi nejvýznamnější.

1. Vynikající věda - priorita se zabývá zejména excelentním výzkumem, podporuje projekty hraničního výzkumu, nových technologií, rozvoj vědeckých pracovníků.

2. Vedoucí postavení evropského průmyslu - cílem priority je zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a to zejména pomocí průmyslových a průlomových technologií v oblastech ICT, nanotechnologií, biotechnologie apod.

3. Společenské výzvy - finanční prostředky této priority jsou věnovány na podporu výzkumu v oblastech řešení společenských výzev, mj. v oblasti zdraví.

4. Evropský inovační a technologický institut (EIT) - pro období 2014-2020 má tento institut vyvinout 6 nových inovačních center.

5. Společné výzkumné středisko (JRC) - středisko se zabývá základním výzkumem a poskytováním odborné vědecké a technické podpory uvnitř EU.

6. Šíření excelence a podpora účasti - priorita se zaměřuje na několik opatření (opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility), jež mají přispět k rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu EU.

7. Věda se společností a pro společnost – podporovány jsou aktivity v oblastech vědecké a technologické kariéry, genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, vzdělávání k vědě, odpovědného výzkumu a inovací, etiky a komunikaci vědy.

8. Euratom - Euratom je program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu.


První výzvy do programu Horizont 2020 byly zveřejněny dne 11.12.2013 (např. otevřená výzva v prioritě I - Vynikající věda). Jen pro úvodní rok realizace programu (2014) vyhradila EU k čerpání kolem 7,8 mld. EUR.


Další informace - viz www.h2020.cz/cs.