Dotační program na podporu sociálních služeb v roce 2014

1. 4. 2014 Autor: Ivan Guman

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2014.

Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které, jsou zařazeny do Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011-2016, a jsou začleněny do Sítě sociálních služeb v KHK na období 2013 – 2014 (dále jen síť sociálních služeb) kterou zastupitelstvo schválilo svým usnesením č. 30/2180/2012 dne 4. října 2012.

V dotačním řízení pro rok 2014 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami .

Vzhledem k tomu, že se v minulosti u řady poskytovatelů služeb vyskytly nedostatky v plnění závazků plynoucích ze zásad a dotační smlouvy, důrazně doporučujeme přečíst si Zásady dotačního řízení a návrh dotační smlouvy.

Postup podání žádosti.

- Vyplňte formuláře žádosti o dotaci.

- Vyplněnou žádost s přílohami vytiskněte a podepsané odešlete na adresu krajského úřadu.

- Žádost v elektronické podobě (formát .xls) odešlete na email : iguman@kr-kralovehradecky.cz

-V žádosti se každý žadatel zaváže k vložení dat do databázové aplikace „benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ (část: Realita 2013.) Zahájení Sběru dat bude zveřejněno na webu.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové  a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 30. dubna 2014 včetně (Rozhodující je datum razítkapodací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Pivovarské náměstí 1245

500 03    Hradec Králové

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení