Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

13. 3. 2020 Autor: Iveta Kazdová

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, finanční prostředky na realizaci projektu s názvem Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870 Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje, jeho realizace potrvá od 1. 9. 2019 do 30.6.2022.

Projekt podporuje aktivity zaměřené na navázání či prohlubování regionálních partnerství v oblasti sociálních služeb a na podporu procesu plánování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. Cílem projektu je zajištění procesů plánování sociálních služeb, posílení řídící a zadavatelské funkce obcí, nastavení informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, posílení koordinační role obcí v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření obcí v roli koordinátora sociálního bydlení.

Cílové skupiny:

  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu
  • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

Dne 20.1.2020 Radou Kraje byl schválen záměr na uzavření smluv o horizontální spolupráci s obcemi při realizaci aktivit projektu a byl zahájen proces směřující k uzavření jednotlivých smluv o horizontální spolupráci a smluv o centralizovaném zadávání s městy Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Nové Město nad Metují, Trutnov a Vrchlabí. Tyto smlouvy stanoví základní podmínky obsahu spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a městy při realizaci následujících aktivit:

Pro území obce Broumov bude vytvořen dokument Strategie územně správního obvodu Broumov v oblasti sociálních služeb pro období 2021 – 2025 na základě provedené analýzy sociálních služeb a výstupů průzkumu potřeb vybraných cílových skupin. Bude zpracována kompletní odborná studie sloučení pečovatelských služeb Města Broumov, Města Meziměstí a Města Teplice. Bude zpracována Mapa bariér ve veřejném prostoru města Broumov, která bude sloužit jako materiál pro plánování a realizaci úprav veřejného prostoru. Za účelem zvyšování informovanosti o dostupnosti sociálních služeb, možnostech řešení nepříznivé životní situace budou uspořádány semináře pro pečující, sociální a zdravotnické pracovníky a informační kampaně zaměřené na problematiku demence a informační akce.

Na území obce Dvůr Králové nad Labem je aktivita zaměřena na realizační fázi priorit stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na obdobní 2020 – 2022, výstupem budou Akční plány pro roky 2020, 2021, 2022. Pro posílení dovedností pečujících osob v oblasti přímé péče o člověka s demencí budou realizována setkání svépomocných skupin. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech řešení nepříznivé životní situace proběhnou informační akce pro veřejnost, prezentace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, workshopy a informační letáková kampaň.

V území ORP Hradec Králové budou rozvíjena místní partnerství prostřednictvím sdílení informací vycházejících z procesu komunitního plánování a příkladů dobré praxe se zástupci obcí spadajících do správního území. Projekt podpoří zvyšování odbornosti sociálních pracovníků, vykonávajících sociální práci na obci a členů pracovních skupin, zástupců organizací, které poskytují registrované sociální služby a navazující aktivity (vzdělávací akce, odborné přednášky). V rámci přípravy analytických podkladů pro tvorbu plánu rozvoje služeb sociální prevence a souvisejících aktivit na území Hradce Králové bude proveden průzkum mezi občany, který bude zaměřen na vnímání a dopad služeb sociální prevence.

Pro území města Jičína bude zpracována Zpráva o plnění priorit stanovených v plánu rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín, Návrh řešení zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ORP Jičín a Metodický postup řešení nepříznivé sociální situace OZP pro sociální pracovník poskytovatelů služeb sociální péče ze správního území města Jičín.

Pro území města Náchod bude podpořena stabilizace a posílení funkčních procesů plánování sociálních služeb a zpracován Střednědobý plán sociálních služeb Města Náchod 2021-2023. V zájmu cílových skupin bude zpracována analýza využití odlehčovacích služeb na území Náchodska a sestavení nabídky možností nastavení jejich efektivní realizace. Za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování pečovatelských služeb bude zajištěna metodická podpora a mentoring jejich zaměstnancům. Pro pracovníky v sociální oblasti budou realizovány vzdělávací akce, semináře, stáže za účelem navýšení jejich klíčových kompetencí, rozvoje a zefektivnění využití sociálních služeb. Každoročně budou uspořádány informační akce, jejichž cílem je navázání kontaktu s potenciálními klienty nestigmatizujícím způsobem ve veřejném prostředí a zvýšení informovanosti o možnosti řešení nepříznivé sociální situace.

Pro území ORP Nové Město nad Metují bude realizován proces plánování sociálních služeb se zahrnutím služeb z jiných území obsluhujících region. Bude podpořeno vyhodnocování naplňování stávajícího plánu v pravidelných ročních intervalech a tvorba plánu na období 2021-2023. V rámci aktivity bude zpracována Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi, a návrh systému dalšího návazného sociálního bydlení pro osoby, jejichž sociální vyloučení se z důvodu absence adekvátního bydlení udržuje, či prohlubuje.

Na území města Trutnova prostřednictvím projektu dojde k navázání na nastavený proces plánování sociálních služeb a bude zpracován Střednědobý plán rozvoje soc. služeb města Trutnova 2021 – 2023, Zpráva o zmapování potřeb obcí s pověřeným obecním úřadem v oblasti sociálních služeb a jejich plánování, Návrh zapojení obcí s pověřeným obecním úřadem do procesu plánování soc. služeb. Bude provedena analýza dostupnosti bydlení ve městě Trutnov a vznikne Návrh řešení dostupného a krizového bydlení v Trutnově. Budou realizována pilotní setkání svépomocné skupiny pro pečující o seniory a zdravotně postižené. Za účelem zvyšování informovanosti a prohlubování mezioborové spolupráce budou uspořádány semináře pro zdravotnické a sociální pracovníky. Za účelem navázání kontaktu s potenciálními klienty a představení sociálních služeb proběhnou veřejné informační akce.

Pro území ORP Vrchlabí bude podpořeno zajištění fungujícího procesu plánování sociálních služeb a zpracován Komunitní plán rozvoje v oblasti sociálních služeb, Koncepce rozvoje sítě pro seniory a pečujících v celém ORP, Prorodinná koncepce ORP Vrchlabí. Pro podporu realizace Koncepce sociálního bydlení města Vrchlabí proběhnou odborné stáže pro poskytovatele sociálních služeb a pracovníků veřejné správy za účelem přenosu informací a zkušeností. Za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a sociální práce proběhnou školící akce pro sociální pracovníky obcí i sociálních služeb.

Sociální odbor Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bude v rámci projektu realizovat vzdělávací akce pro pracovníky obcí, kteří se zabývají koordinací poskytování a plánování sociálních služeb, s cílem zvýšení odborných kompetencí těchto pracovníků.

Za účelem získání zpětné vazby, sdílení zkušeností a dobré praxe mezi jednotlivými regiony a rozvoje další spolupráce se uskuteční metodické porady pro koordinátory jednotlivých klíčových aktivit a zástupce obcí PO3, které nejsou do projektu zapojeny.

Zpracovala: Iveta Kazdová