Sociální služby zřizované krajem

22.10.2018

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Historie vzniku Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na historii Domova důchodců Žireč, který sídlil v bývalé jezuitské koleji v zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Zámek vlastnila Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, v roce 1961 přešlo vlastnictví na stát a v roce 1995 byl majetek navrácen zpět původnímu majiteli. Na základě toho se v roce 1997 definitivně rozhodlo o výstavbě nového domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

26.3.2018

Domov důchodců Humburky

Sociální služby v Domově důchodců Humburky jsou určeny seniorům starším 60 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížení soběstačnosti způsobené zejména věkem, a ani za pomoci rodiny nebo ambulantní či terénní sociální služby nemohou setrvat v přirozeném sociálním prostředí. Služby jsou poskytovány seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

18.12.2017

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

11.12.2017

Domov sociálních služeb Skřivany

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci - osobám s mentálním postižením, případně též s přidruženými a kombinovanými vadami ve věku od 18 let a výše, a to převážně ženám, dle možností i mužům.

25.4.2017

Domov důchodců Police nad Metují

Cílovou skupinu Domova důchodců Police nad Metují tvoří občané, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.

20.4.2017

Domov bez bariér

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám zejména od 18ti let věku (mužům i  ženám) s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním, které vede k tělesnému postižení a kteří potřebují celodenní pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti v oblastech sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility. Tuto péči nelze zabezpečit v rodiném prostředí nebo jinými sociálními službami. Služba je určena osobám s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně osobám s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

20.4.2017

DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou

Název Ústav sociální péče Domečky byl změněn na DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou. Domečky poskytují 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

20.4.2017

Domov důchodců Tmavý Důl

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které vzhledem k věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc a poskytnutí takové podpory, která zajistí důstojný život v bezpečném prostředí.

20.4.2017

Domov sociálních služeb Chotělice

Pobytová sociální služba je zde poskytována dospělým osobám (ženám i mužům) od 19 let věku s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením. Především je služba poskytována osobám z Královéhradeckého kraje, kterým nelze zajistit potřebnou péči v domácím prostředí a kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb.

18.4.2017

Domov V Podzámčí

Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou poskytuje následující 4 sociální služby ve 4 budovách ve 2 ulicích: