Územní plánování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další odkazy

4.10.2021

5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (r. 2021)

Královéhradecký kraj v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 stavebního zákona, pořídil v zákonem stanoveném termínu, tj. do 30.6.2021 již 5. Úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 stavebního zákona ji následně předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje k projednání. 5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla projednána, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 13. září 2021.

30.3.2021

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2019 a o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2020 a o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 22. 3. 2021.

30.3.2021

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 3 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 18. 6. 2018. č. usnesení ZK/14/1061/2018.

19.10.2020

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

13.1.2020

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě žádosti oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o jejím pořízení zkráceným postupem podle § 42a - § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), dne 25. 3. 2019 usnesením č. ZK/19/1474/2019.